Kyrkorna avvisar helt förslaget om försörjningskrav

advertisement
Kyrkorna avvisar helt förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring
Sveriges Kristna Råd, kyrkornas nationella samverkansorgan, avstyrker förslagen i
betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114).
Kyrkorna vill samverka med andra aktörer för ett välkomnande och inkluderande samhälle
där människors rättigheter och värdighet värnas. Ett sådant samhälle främjas inte av
betänkandets förslag, skriver SKR.
Själva utgångspunkterna för betänkandets förslag, nämligen att ett försörjningskrav skulle
”främja integrationen” genom att ”skapa drivkrafter för arbete och egenförsörjning”, kritiseras
kraftfullt av kyrkorna. SKR finner inga belägg i forskning eller erfarenhet för att detta
stämmer. Tvärtom är det erfarenheten hos kyrkor och frivilligorganisationer, i Sverige och
internationellt, att en snabb familjeåterförening är en förutsättning för integration.
Utredaren visar med sin formulering att utgångspunkten för betänkandet är att nyanlända
brister i motivation att komma i arbete. Även detta motsägs av kyrkornas erfarenheter.
Villigheten till arbete och egen försörjning är mycket stark hos det allra största flertalet
nyanlända – betydligt större än de faktiska möjligheterna.
Ansvaret för att hitta jobb och bostad lägger utredaren i princip helt på individen. Etnisk
diskriminering som orsak till att det kan vara svårt för nyanlända att skaffa sig arbete nämns
endast i förbigående av utredaren och inte alls när det gäller svårigheten att kunna välja sitt
boende. Detta trots att svensk forskning (flera exempel nämns i SKR:s yttrande) visar att
diskriminering på såväl arbets- som bostadsmarknaderna i mycket stor utsträckning begränsar
nyanländas möjligheter på dessa marknader.
Också hälsoaspekter talar emot betänkandets förslag, menar SKR. Även här finns det
omfattande forskning och erfarenhet som inte beaktas i betänkandet.
Kanske allra allvarligast är den bristande respekt för familjen och hänsyn till
Barnkonventionen som betänkandet uppvisar. I många andra sammanhang framhåller
regeringspartierna föräldraskapets betydelse och vill stärka och utveckla stödet till föräldrar.
Men om förslagen i betänkandet genomförs kan det innebära att regeringen aktivt medverkar
till att barn hålls åtskilda från en av sina föräldrar i minst fyra år, med de särskilda problem
som återanknytning efter så lång separation innebär. I praktiken kan den påtvingade
separationen dessutom bli betydligt längre än fyra år, då det för många handlar om en lång,
ibland flerårig, väg till Sverige och väntan på permanent uppehållstillstånd.
Att införa den negativt diskriminerande lagstiftning som föreslås i betänkandet kan inte
främja integrationen och är inte värdigt ett samhälle som vill stå för mänskliga rättigheter,
avslutar SKR.
För ytterligare information: Lennart Molin, bitr generalsekreterare Sveriges Kristna Råd, tel
08-453 68 23, 0706-35 33 54.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards