Stockholm den 21 januari 2014 R

advertisement
Stockholm den 21 januari 2014
R-2013/1777
Till Finansdepartementet
Fi2013/3266
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2013 beretts tillfälle att
avge yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62).
Advokatsamfundet avstyrker förslagen.
Advokatsamfundet konstaterar att utredningen har fått snäva direktiv i uppmärksammade
och angelägna frågor. Den tid som utredningen har haft till sitt förfogande har dessutom
varit alltför kort i förhållande till komplexiteten i de frågor som utredningen haft att ta
ställning till. Resultatet har beklagligtvis blivit bristfälligt. Advokatsamfundet anser att
betänkandet utgör ett otillräckligt beslutsunderlag för att kunna läggas till grund för
lagstiftning. Enligt Advokatsamfundets mening måste frågorna i stället bli föremål för
ytterligare utredning och analys innan det går att bedöma vilka lagstiftningsåtgärder som
bör övervägas.
För det fall regeringen trots allt överväger att lägga förslagen i betänkandet till grund för
lagstiftning, vill Advokatsamfundet instämma i de synpunkter som anförts i de särskilda
yttrandena och då särskilt i det yttrande som har lämnats av advokaten Börje Leidhammar.
SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Anne Ramberg
Download