Document

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
A8-0330/2015/err01
11.12.2015
ERRATUM
till betänkandet
om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020
(2015/2108(INI))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Peter Eriksson
A8-0330/2015
Punkt 10 ska lyda som följer:
10.
Europaparlamentet konstaterar att den begränsade överföringskapaciteten inom till
exempel Nord Pool Spots verksamhetsområde, ger upphov till skillnader i
områdespriser även om sammanlänkningsmålet länderna emellan klart överskrids.
(Berör samtliga språkversioner.)
RR\1078980SV.doc
SV
PE557.414v02-00
Förenade i mångfalden
SV
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards