Document

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
A8-0330/2015/err01
11.12.2015
ERRATUM
till betänkandet
om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020
(2015/2108(INI))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Peter Eriksson
A8-0330/2015
Punkt 10 ska lyda som följer:
10.
Europaparlamentet konstaterar att den begränsade överföringskapaciteten inom till
exempel Nord Pool Spots verksamhetsområde, ger upphov till skillnader i
områdespriser även om sammanlänkningsmålet länderna emellan klart överskrids.
(Berör samtliga språkversioner.)
RR\1078980SV.doc
SV
PE557.414v02-00
Förenade i mångfalden
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards