EUROPAPARLAMENTET
2009 - 2014
30.11.2011
0050/2011
SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen
om införandet av programmet ”Schack i skolan” i utbildningssystemen i
Europeiska unionen
Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro,
Hannu Takkula
Frist: 15.3.2012
DC\882707SV.doc
SV
PE477.301v01-00
Förenade i mångfalden
SV
0050/2011
Skriftlig förklaring om införandet av programmet ”Schack i skolan” i
utbildningssystemen i Europeiska unionen
Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av artiklarna 6 och 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. I artikel 6 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt fastställs det att idrott hör till
de områden där ”unionen ska ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna
eller komplettera medlemsstaternas åtgärder”.
B. Schack är ett spel som är tillgängligt för barn från alla socialgrupper och som kan bidra till
social sammanhållning och till uppnåendet av sådana politiska mål som social integration,
bekämpning av diskriminering, minskning av antalet brott och till och med bekämpning
av olika former av missbruk.
C. Oberoende av barnets ålder kan schackspel förbättra barnets koncentrationsförmåga,
tålamod och uthållighet, och schackspel kan bidra till att utveckla barnets kreativitet,
intuition och minne samt förmåga att resonera analytiskt och fatta beslut. Genom
schackspel utvecklas också sådana egenskaper som beslutsamhet, motivation och
sportsmannaanda.
1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja införandet av
programmet ”Schack i skolan” i medlemsstaternas utbildningssystem.
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina framtida meddelanden om idrott
fästa nödvändig uppmärksamhet vid programmet ”Schack i skolan” och se till att
programmet får tillräcklig finansiering från och med 2012.
3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta resultaten från studier om
programmets inverkan på barns utveckling.
4.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till kommissionen och medlemsstaternas parlament.
PE477.301v01-00
SV
2/2
DC\882707SV.doc