Europeiska unionen
BIV VT 2010
[email protected]
Tel. 786 91 81
Tjänste:
http://www.ub.umu.se/tjanste/maol/
Europeiska unionens
historia
• Europeiska kol- och stålunionen 1952
• Europeiska ekonomiska gemenskapen
(Romfördraget) 1957
• Europeiska atomenergigemenskapen 1957
Europeiska unionens
historia forts.
• Danmark, Irland och Storbritannien
blir medlemmar 1973
• Grekland medlem 1981
• Portugal och Spanien medlemmar
1985
• Enhetsakten 1987
Europeiska unionens
historia forts.
• Sverige, Finland och Österrike
medlemmar 1995
• Maastrichtfördraget 1993
• Amsterdamfördraget 1999
• Euron införs 2002
• Nicefördraget 2003
• Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien,
Cypern och Malta medlemmar 2004
Europeiska unionens
historia forts.
• Konstitution för Europa lanseras
2004
• Nej i folkomröstningar i Frankrike
och Nederländerna 2005
• Bulgarien och Rumänien
medlemmar 2007
• Lissabonfördraget i kraft 2009
Europeiska unionen idag
EU:s institutioner
Kommissionen
Europeiska rådet
Europaparlamentet
Ministerrådet
EG-domstolen
Kommissionen
• Lägger fram förslag
• Verkställer beslut
• Ser till att reglerna följs
Foto: Virginia Mayo/PRB
Ministerrådet
• Lagstiftar
• Samordnar politik
• Verkställer beslut
Europaparlamentet
•
•
•
Lagstiftar
Fastställer budget
Godkänna kommissionen och granska verkställande beslut
Från:
http://www.europaparlamentet.se/view/sv/
svenska_ledamoter.html
EU-domstolen
• Tolkar EG-rätt
• Avgör rättsliga tvister
Europeiska rådet
• Konstitutionella överenskommelser
• Samordnar politik
• Löser konflikter
Fördragens betydelse för
EU
• Bestämmer vilka institutioner som
finns och dess uppgifter
• Reglerar EU:s beslutsområden
• Ramfördrag
Olika
lagstiftningsinstrument
inom EU-rätten
•
•
•
•
•
Förordningar
Direktiv
Beslut
Rekommendationer
Yttranden
Litteraturtips
Blomgren, Magnus; Bergman Torbjörn (red.) (2005). ”EU och Sverige: ett
sammanlänkat statsskick”. Liber, Stockholm.
Bomberg, Elizabeth E.; Peterson, John; Stubb, Alexander (eds.) 2008.
”The European union: how does it work?”. Oxford university press,
Oxford.
Tallberg, Jonas (2007). ”EU:s politiska system”. Studentlitteratur, Lund.
Hur hittar Du information
om EU?
• Europa
(http://europa.eu.int/index_sv.htm)
• Eur-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/)
• Eurostat
• Genomförandedatabasen
• Övriga databaser
• Ämnesguide EU
(http://www.ub.umu.se/amnesguid
er/eu/eu.htm)
Andra källor
• EU-upplysningen (http://www.euupplysningen.se/)
• EU-kritik(http://www.eukritik.se/)