RE_art103

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2004
 






 
2009
Plenarhandling
9.5.2005
B6-0310/2005
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Ignasi Guardans Cambó och Josu Ortuondo Larrea
för ALDE-gruppen
om torkan i Spanien
RE\566547SV.doc
SV
PE 357.389v01-00
SV
B6-0310/2005
Europaparlamentets resolution om torkan i Spanien
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av kommissionens rapport om klimatförändringar och den europeiska
vattendimensionen,
–
med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Sydeuropa och i synnerhet Iberiska halvön har drabbats av många perioder av allvarlig
torka de senaste åren.
B.
Uppgifter nyligen från Spaniens nationella meteorologiska institut (INM) visar att
Spanien har drabbats av den värsta torkan på cirka 60 år. Nederbörden mellan
november 2004 och mars 2005 har varit 37 procent under genomsnittet för perioden och
den minsta sedan man började registrera uppgifter 1947.
C.
Torkan är särskilt allvarlig i stora områden i de västra och centrala delarna av Iberiska
halvön och i nordväst, närmare bestämt i Extremadura, sydvästra Galicien, västra
Andalusien, de flesta kommuner i Madrid och Kastilien-La Mancha samt i delar av
Aragonien och Katalonien.
D.
Spaniens vattenreserver uppgår nu enbart till 60 procent av normal kapacitet.
E.
Konsekvenserna har varit förödande för kreatursbesättningarna och jordbruket generellt.
F.
I en rapport från augusti 2004 uppgav EU:s miljöbyrå att Spanien och Portugal är de
medlemsstater som är hårdast drabbade av klimatförändringar.
G.
Klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare överallt i världen.
H.
Europeiska rådet enades under sitt möte i mars om nya måttstockar för internationella
insatser mot klimatförändringar.
1.
Europaparlamentet är djupt oroat över konsekvenserna av den ihållande torkan och
kallfronten i Spanien, särskilt när det gäller den offentliga vattenförsörjningen, samt de
förödande effekterna på jordbruket i synnerhet och ekosystemen i allmänhet.
2.
Europaparlamentet noterar att Spaniens nationella meteorologiska institut (INM)
officiellt har klassificerat fenomenet som ”extrem torka” efter det att landet upplevt sin
torraste vinter sedan man började registrera uppgifter 1947.
3.
Europaparlamentet uppmärksammar att de ihållande torkperioderna i mycket stor
utsträckning ökar risken för förödande skogsbränder med alla de uppenbara
PE 357.389v01-00
SV
2/3
RE\566547SV.doc
konsekvenser som de kan föra med sig, och att risken för sådana bränder ökar väsentligt
när sommarperioden närmar sig.
4.
Europaparlamentet noterar att Europeiska miljöbyrån i en rapport 2004 registrerade
ökade temperaturer i Europa vilka är nästan en grad högre än genomsnittet i resten av
världen, och att den globala uppvärmningen i Spanien och Portugal till och med varit
större.
5.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla ekonomiskt stöd
och/eller bistånd från interventionslager för att underlätta situationen särskilt på
landsbygden.
6.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja åtgärder, inklusive åtgärder för
att öka allmänhetens medvetande, till stöd för en mer rationell vattenanvändning,
särskilt i Sydeuropa.
7.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att
utveckla en EU-övergripande strategi för vattenpolitiken där överväganden om
alternativa vattenförsörjningslösningar uteslutande baseras på geografiska, tekniska och
ekonomiska hänsyn utan att beakta eventuella gränser mellan medlemsstaterna.
8.
Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets åtaganden nyligen om att minska
utsläppen av växthusgaser med 30 procent fram till 2010 jämfört med utsläppsnivåerna
1990 och att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt två grader Celsius över
de temperaturer som var vanliga före industrialiseringen.
9.
Europaparlamentet tar intresserat del av kommissionens rapport nyligen om globala
klimatförändringar och deras direkta effekter på vattenförsörjningen, vattenkvaliteten
och ekosystemen. Parlamentet välkomnar speciellt förslaget att ta fram relevanta
underlag till beslutsfattarna inom EU:s vattenpolitik om konsekvenserna för
vattensektorn (jordbruk, stadscentra, industri- och energisektorer, befolkningsskydd och
fysisk planering) inom ramen för klimatförändringsscenarier.
10.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och de portugisiska och spanska regeringarna.
RE\566547SV.doc
3/3
PE 357.389v01-00
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards