EUROPAPARLAMENTET
1999
 






 
2004
Plenarhandling
9 april 2002
B5-0239/2002
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Elspeth Attwooll, Luciana Sbarbati och Willy C.E.H. De Clercq
för ELDR-gruppen
om FN:s andra världsmöte om åldrande
RE\465989SV.doc
SV
PE 317.185
SV
B5-0239/2002
Europaparlamentets resolution om FN:s andra världsmöte om åldrande
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
-
med beaktande av FN:s resolution 46/91 från december 1991 om principer för äldre
personer, i vilken man stödjer äldre personers rättigheter till deltagande, värdighet,
självständighet, självförverkligande och vård,
-
med beaktande av arbetet inom den förberedande kommittén inför det andra världsmötet
om åldrande,
-
med beaktande av parlamentets resolution av den 17 maj 2002 om kommissionens
meddelande om trygga och stabila pensioner,
-
med beaktande av slutsatserna från Stockholm, Göteborg, Laeken och Barcelona om
pensioner och sysselsättning,
-
med beaktande av artikel 13 i fördraget, som förbjuder diskriminering på grund av
ålder, samt unionens stadga om grundläggande rättigheter, och av följande skäl:
A.
Förenta nationernas andra världsmöte om åldrande hålls i april 2002. Det erbjuder en
möjlighet att erkänna frågor som rör åldrande såväl i industriländerna som i
utvecklingsländerna.
B.
Befolkningens åldrande blir en central fråga i utvecklingsländerna, där befolkningen
kommer att åldras snabbt under den första halvdelen av tjugohundratalet.
Industriländerna har förmått åldras gradvis, medan utvecklingsländerna står inför en
utmaning som består i att utvecklas samtidigt som befolkningen åldras.
C.
Syftet med den internationella handlingsplanen om åldrande 2002 är att säkra att
människor överallt kan åldras tryggt, värdigt och fortsätta att delta i samhällena som
medborgare med fullständiga rättigheter, i synnerhet genom tillämpning av ny teknik.
D.
Att utrota fattigdomen bland äldre i hela världen, i synnerhet kvinnor, som fattigdomen
påverkar i högre grad, är ett grundläggande mål för den internationella handlingsplanen
om åldrande.
E.
Tillgång till hälsovård för alla och en god fysisk och psykisk hälsa samt social välmåga
är en grundläggande mänsklig rättighet.
1.
Europaparlamentet välkomnar kommissionens och rådets senaste initiativ om pensioner,
äldre arbetstagare och social utslagning.
2.
Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stödja den internationella
handlingsplan som kommer att antas vid världsförsamlingen om åldrande, och att till
PE 317.185
SV
2/3
RE\465989SV.doc
fullo främja "ett samhälle för alla åldrar" genom att anslå tillräckliga politiska och
ekonomiska medel samt fästa särskild uppmärksamhet vid äldre personer i unionens
utvecklingssamarbete och socialpolitik.
3.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i syfte att öka
sysselsättningen och integreringen på arbetsmarknaden bland alla äldre personer i
arbetsför ålder genom politiska strategier såsom livslångt lärande, tillämpning av ny
teknik och utbildning på arbetsplatsen, samt genom åtgärder för att uppmuntra kvinnor
att delta i arbetslivet i högre grad.
4.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bistå äldre personer genom att främja
egenföretagande, t.ex. genom att uppmuntra etablering av små företag och mikroföretag
samt säkra tillgången till lån för äldre personer utan diskriminering på grund av kön.
5.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avskaffa åldersrelaterade hinder på
den formella arbetsmarknaden och förhindra att det uppstår nackdelar för äldre anställda
på arbetsplatsen, t.ex. genom att tillämpa principerna om flexibel pensionering och
åldersmångfald i sysselsättningspolitiken och praxis på arbetsmarknaden, eller genom
att undanröja nackdelar som uppstår då man väljer att arbeta efter pensionsåldern, och
t.ex. skydda intjänade pensionsrättigheter.
6.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föreslå särskilda åtgärder för att
minska ojämlikhet och fattigdom bland äldre personer, i synnerhet genom att förbättra
situationen för äldre kvinnor med tanke på skillnader i pensionsbetalningar, och
situationen för äldre medborgare.
7.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de övriga gemenskapsinstitutionerna
att avskaffa åldersgränserna vid rekrytering av personal.
8.
I samband med kommissionens meddelande om hälsovård och omsorg för äldre
personer fäster Europaparlamentet kommissionens uppmärksamhet vid att personer som
vårdar äldre har en avgörande stödfunktion, och att det är nödvändigt att i högre grad
erkänna betydelsen av den roll som personer som vårdar anhöriga spelar, samt att fästa
särskild uppmärksamhet vid tillgången till hälsovård för alla och kvaliteten på de
tjänster som tillhandahålls.
9.
Europaparlamentet hänvisar till de särskilda problemen för äldre invandrare och
flyktingar i EU när det gäller social integration.
10.
Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och internationella organ att ta itu
med det tilltagande problemet med äldre personer i utvecklingsländer som drabbats av
HIV/aids.
11.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s världsmöte om
åldrande.
RE\465989SV.doc
3/3
PE 317.185
SV