Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
B8-0980/2016
22.8.2016
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen
om bekämpning av mjältbrand
Dominique Bilde, Steeve Briois
RE\1103751SV.doc
SV
PE589.566v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B8-0980/2016
Förslag till Europaparlamentets resolution om bekämpning av mjältbrand
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Mjältbrand är en sjukdom som orsakas av den sporbildande bakterien Bacillus
anthracis.
B.
Denna sjukdom är en zoonos som de flesta däggdjur är mottagliga för, men som framför
allt smittar idisslare och människor.
C.
Under de senaste dagarna har flera fall av mjältbrand uppdagats på fem gårdar i
Moselregionen (Frankrike), och myndigheterna har börjat vaccinera flera hundra djur, i
synnerhet får och nötkreatur.
D.
Hittills har redan 25 nötkreatur dött av denna sjukdom, trots att alla dessa djur hade
behandlats med antibiotika och vaccinerats.
1.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter,
stödja medlemsstaterna och de uppfödare som berörs av mjältbrand.
2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja forskningen och utvecklingen av
ännu effektivare läkemedel för alla slags zoonoser.
3.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till
kommissionen, rådet och medlemsstaterna.
PE589.566v01-00
SV
2/2
RE\1103751SV.doc