Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
B8-1142/2015
22.10.2015
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen
om Internationella grönsaksåret
Aldo Patriciello
RE\1077293SV.doc
SV
PE570.956v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B8-1142/2015
Förslag till Europaparlamentets resolution om Internationella grönsaksåret
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution A/RES/68/231,
–
med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Grönsaker som kikärter, ärter, bönor och linser bör vara en viktig del av en hälsosam
kost eftersom de innehåller många aminosyror och vegetabiliska proteiner.
B.
De ovannämnda grönsakerna bidrar till att förebygga och stävja kroniska sjukdomar
som cancer, diabetes och kranskärlssjukdomar och till att bekämpa fetma.
C.
Grönsaker har en positiv miljöpåverkan eftersom de innehåller flera ämnen som gör
jorden bördigare.
D.
År 2016 har utsetts till Internationella grönsaksåret.
1.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad informera
medlemsstaterna om fördelarna med en grönsaksrik kost, så att konsumtion och
produktion av grönsaker främjas.
PE570.956v01-00
SV
2/2
RE\1077293SV.doc