EUROPAPARLAMENTET

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2004
 






 
2009
Plenarhandling
19.1.2005
B6-0079/2005
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6-0003/2005 och B6-0004/2005
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Georgios Karatzaferis och
Nils Lundgren
för IND/DEM-gruppen
om antisemitism och rasism
RE\553501SV.doc
SV
PE 354.166v01-00
SV
B6-0079/2005
Europaparlamentets resolution om antisemitism och rasism
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Vi högtidlighåller 60-årsminnet av att förintelselägret Auschwitz den 27 januari 1945
befriades av de allierade styrkorna.
B. Lägret i Auschwitz, som upprättades av Nazityskland 1940, användes till en början för att
eliminera eliten i det polska samhället: politiska, medborgerliga och andliga ledare,
medlemmar av intelligentian, kulturella och vetenskapliga personligheter samt
medlemmar av motståndsrörelsen.
C. Auschwitz kom att bli Nazitysklands största läger för förintelse av europeiska judar.
D. Miljontals människor, främst judar men även polacker, romer, sovjetiska krigsfångar,
funktionshindrade, tjecker och jugoslaver samt medborgare från Frankrike, Grekland,
Vitryssland, Ukraina och andra länder, utrotades i Auschwitz.
E. Vi sörjer de liv som gick förlorade i lägret i Auschwitz.
F. Vi uttrycker vår förhoppning om att ingen nation eller stat någonsin igen uppstår för att
begå sådana barbariska och grymma brott mot mänskligheten som Tyskland gjorde under
andra världskriget, vare sig i nationalsocialismens eller någon annan - politisk eller
icke-politisk - ideologis namn.
1.
Europaparlamentet anser att de europeiska medborgarna måste minnas andra
världskrigets händelser för att kunna förhindra att de någonsin upprepas.
2.
Europaparlamentet påpekar att Nazityskland utöver Auschwitz även upprättade andra
förintelseläger såsom Belzec, Chelmno (Kulmhof), Majdanek, Sobibor och Treblinka,
vars minne inte hålls vid liv i tillräcklig utsträckning.
3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att minnet av alla de
medborgare som miste livet i samtliga naziläger hedras när vi minns Tysklands tragiska
förintelsepolitik under andra världskriget.
4.
Europaparlamentet vidhåller att man endast med hjälp av hågkomst och utbildning kan
förhindra intolerans, diskriminering och rasism i framtiden.
5.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
PE 354.166v01-00
SV
2/2
RE\553501SV.doc
Download