Document

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
19.11.2012
2009 - 2014
0037/2012
SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen
om Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot
kvinnor och våld i hemmet
Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova,
Raül Romeva i Rueda
Frist: 19.2.2013
DC\916988SV.doc
SV
PE499.937v01-00
Förenade i mångfalden
SV
0037/2012
Skriftlig förklaring om Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av
våld mot kvinnor och våld i hemmet
Europaparlamentet avger denna förklaring
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld
i hemmet är det första europeiska människorättsavtalet som tar upp våld mot kvinnor, men
trots att konventionen antogs i maj 2011 har den hittills bara ratificerats av ett land,
nämligen Turkiet.
B. Våld mot kvinnor är ett betydande hinder för jämställdhet. Det utgör en av de mest
utbredda människorättskränkningarna och det känner inte några geografiska, ekonomiska,
kulturella eller sociala gränser.
C. Varje dag dör sju kvinnor i EU till följd av våld i hemmet, och enligt uppskattningar
utsätts var femte kvinna för våld i hemmet. För EU:s medlemsstater innebär detta direkta
och indirekta kostnader på 16 miljarder euro varje år (Daphne III-programmet, 2010).
1. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att ratificera Europarådets konvention
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, och
uppmuntrar medlemsstaterna att göra detsamma.
2. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och samtliga medlemsstater att genomföra
konventionen i samarbete med det civila samhällets organisationer som arbetar med våld
mot kvinnor.
3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med
namnen på undertecknarna till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Europarådet och
Förenta nationerna.
PE499.937v01-00
SV
2/2
DC\916988SV.doc
Download