ENILs förslag till Resolution till Europaparlamentet angående

ENILs förslag till Resolution till Europaparlamentet angående
effekten
av
nedskärningarna
för
personer
med
funktionsnedsättningar inom EU.
Europaparlamentet,
-
med beaktande av den 13:e artikeln i EC Treaty
med beaktande av artiklarna 21 och 26 i Charter of fundamental rights of the
European Union
med beaktande av Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 om att
etablera ett generellt ramverk för lika behandling inom arbetslivet
med beaktande av Resolution of the Council of the European Union on the
situation of people with disabilities in the European Union (2008/C 75/01),
med beaktande av resolutionen från den 20:e maj 2008 för utvecklingen
angående jämlikhet och icke-diskriminering inom EU (Införandet av direktiven från
2000/43/EC and 2000/78/EC),
med beaktande av EUs funktionshindersstrategi 2010–2020: A Renewed
Commitment to Barrier-Free Europe (COM (2010) 636 final),
med beaktande av beslutet taget i Europeiska parlamentet och det
parlamentariska rådet den 22 oktober 2008 under Europeiska året för att bekämpa
fattigdom och utestängning från samhället (2010)
med beaktande av EU:s slutsats (den 23 december 2010) av USA:s Convention
on the Rights of People with Disabilities
med beaktande av regel 4 i FNs standardregler Equalization of Opportunities
for People with Disabilities (General Assembly Resolution 48/96 of 20 December
1993),
A. bor fler än 1,2 miljoner människor med funktionshinder i Europa på institutioner
på grund av bristande kommunalt stöd.
B. Rätten till egen bostad och kommunalt stöd är inskrivet i artikel 19 i FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.
C. Den Europeiska Unionen och majoriteten av medlemsstaterna har ratificerat FN:s
konvention om rätten för personer med funktionshinder
D. Tillgången till personlig assistans och andra stödtjänster är avgörande för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna få anställning och arbeta som andra
europeiska medborgare.
E. Personlig assistans och andra samhälleliga stödtjänster håller på att tas ifrån
personer med funktionshinder som en besparingsåtgärd.
1. Europaparlamentet är djupt oroade över att personer med funktionshinder
påverkas negativt av nedskärningarna i de offentliga utgifterna runt om i Europa.
Detta resulterar i att man som funktionshindrad förlorar de stödinsatser man har
rätt till för att kunna leva självständigt i samhället
2. Europaparlamentet är oroat över att många kommer att tvingas flytta till
institutioner, och därmed hamna utanför samhället, på grund av nedskärningarna.
Detta strider mot det som EU förpliktigade sig genom FNs konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar och EUs funktionshinderstrategi 20102020.
3. Europaparlamentet betonar rättigheterna för personer med funktionshinder, på
det sätt som läggs fram i internationella konventioner. I synnerhet FNs konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
4. Europaparlamentet understryker EUs åtagande att inkludera personer med
funktionsnedsättningar i samhället samt förebygga diskriminering inom arbetslivet.
5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överge planerna på
nedskärningar av statligt stöd till personer med funktionsnedsättningar.
6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att återinföra kommunalt stöd så
som personlig assistans och bidrag för personer med funktionshinder, vilka har
tagits bort på grund av besparningar.
7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla nationella strategier
som ska implementeras med syftet att avveckla institutionerna till förmån för att
kunna bo och leva som andra i samhället.
8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla en nationell politik
för personlig assistans för personer med funktionshinder och att anslå medel för
dess genomförande
9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta fram lagstiftning som
möjliggör att personer med funktionshinder kan utöva sina rättigheter.
10. Europaparlamentet stöder de medlemsstater som påbörjat processen att
genomföra FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,
och uppmanar övriga medlemsstater att följa deras exempel.
11. Europaparlamentet uppmanar rådet att påskynda förhandlingarna av ”the
Proposal for a Council Directive” angående likabehandling oavsett religion, tro,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Detta görs med syfte att utvidga
skyddet mot diskriminering även till områden som inte rör arbetslivet.
12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja personer med
funktionsnedsättningar till ett fullständigt deltagande i samhället, i enlighet med den
europeiska handikappstrategin 2010–2020.
13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta riktlinjerna för
användningen av strukturfonderna och andra EU-finansieringsinstrument för att
stödja utvecklingen av kommunalt stöd i medlemsstaterna.
14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda genomförandet av
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar utan
ytterligare dröjsmål.
15. Talmannen ombeds att vidarebefordra denna lösning till rådet och
kommissionen.