EUROPAPARLAMENTET
2004
 






 
2009
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
2004/2205(INI)
27.1.2005
YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över främjande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
(2004/2205(INI))
Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
AD\554491SV.doc
SV
PE 350.227v02-00
SV
PE 350.227v02-00
SV
2/5
AD\554491SV.doc
FÖRSLAG
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt
resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet understryker att ”arbetsmiljöstrategin för gemenskapen”1 stöder ett
införlivande av genusaspekten när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förverkliga och främja denna aspekt på ett
systematiskt och effektivt sätt.
2. Med tanke på att det enligt senast tillgängliga uppgifter2 har skett en ökning, om än liten,
av antalet olycksfall inom sektorer där arbetstagarna i huvudsak är kvinnor uppmanar
Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta nya åtgärder för att
hantera de särskilda problem som kvinnor möter på arbetsplatserna. Parlamentet
uppmanar därför medlemsstaterna att innefatta yrkesrelaterade risker för kvinnor i de
instrument som används vid övervakning av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
(nationella olycksfallsrapporter, forskning och studier).
3. Europaparlamentet understryker att gemenskapsdirektiven om hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen inte omfattar arbete i hemmet eller arbete som utförs av en partner som
hjälper till i familjeföretag, särskilt inom handel, hantverk och jordbruk. Parlamentet
uppmanar därför kommissionen att ta initiativ för att skydda hälsan och säkerheten för alla
arbetstagare, i synnerhet genom att äntligen föreslå de ändringar av rådets
direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om
likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om
skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap3 som
Europaparlamentet har krävt i sina resolutioner av den 21 februari 19974 och den
3 juli 20035.
4. Europaparlamentet betonar att den diskriminering som kvinnor utsätts för på
arbetsmarknaden och i arbetsmiljön påverkar deras hälsa och säkerhet. Parlamentet
uppmanar därför medlemsstaterna att genomföra direktiv 2002/73/EG6 som syftar till att
eliminera diskriminering, i synnerhet sexuella trakasserier och andra former av
diskriminering relaterade till moderskap. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att
göra en kvalitativ och komparativ utvärdering av de införlivade lagbestämmelserna när
1
Meddelande från kommissionen - Anpassning till förändringar i arbetsliv och samhälle: en ny
arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002-2006 (KOM(2002)0118).
2
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén om den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i direktiven om hälsa och säkerhet i
arbetet (KOM(2004)0062). Detta berör textil- och beklädnadsindustrin, handel, reparationer, hotell- och catering
samt offentlig förvaltning.
3
EGT L 359, 19.12.1986, s. 56.
4
Resolution om medhjälpande makor och makar till egna företagare.
5
Resolution om kvinnor i landsbygdsregioner i samband med halvtidsöversynen av den gemensamma
jordbrukspolitiken.
6
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets
direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång
till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EUT L 269, 5.10.2002 s. 15).
AD\554491SV.doc
3/5
PE 350.227v02-00
SV
införlivandet av direktivet i de nationella lagstiftningarna väl är slutfört samt att även
främja utbyte och spridande av bästa metoder.
5. Mot bakgrund av att företagens sociala ansvar hör samman såväl med samhället som med
själva företaget uppmanar Europaparlamentet arbetsgivarna och fackföreningarna att se
till att lagstiftningen om skydd av kvinnliga arbetstagare tillämpas på ett korrekt sätt och
särskilt att underlätta möjligheterna att förena familje- och yrkesliv. Parlamentet
uppmanar dessutom arbetsmarknadens parter att skapa gynnsamma förhållanden och
lämplig arbetsmiljö för gravida och ammande kvinnor.
6. Med tanke på att direktiv 89/391/EEG om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen1 skapar
bättre möjligheter för ett likvärdigt deltagande av arbetstagare och arbetsgivare när det
gäller att slå fast en strategi för förebyggande åtgärder och fortsatt förbättrande av hälsooch säkerhetsförhållanden betonar Europaparlamentet att kvinnors representation i
ledningsgrupper inom fackföreningar och hos arbetsgivare måste öka för att deras behov
när det gäller hälsa och säkerhet skall beaktas och lämpliga strategier för att hantera dem
skall utarbetas.
Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas
säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).
1
PE 350.227v02-00
SV
4/5
AD\554491SV.doc
ÄRENDETS GÅNG
Titel
Förfarandenummer
Ansvarigt utskott
Rådgivande utskott
Tillkännagivande i kammaren
Förstärkt samarbete
Föredragande av yttrande
Utnämning
Behandling i utskott
Antagande av förslag
Slutomröstning: resultat
Slutomröstning: närvarande
ledamöter
Slutomröstning: närvarande
suppleanter
Slutomröstning: närvarande
suppleanter (art. 178.2)
AD\554491SV.doc
Främjande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
2004/2205(INI)
EMPL
FEMM
18.11.2004
nej
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
25.11.2004
24.1.2005
25.1.2005
enhälligt
för:
emot:
nedlagda röster:
Edit Bauer, Emine Bozkurt, Maria Carlshamre, Ilda Figueiredo, Věra
Flasarová, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid
Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie
Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud,
Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, EvaBritt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna
Záborská
Katerina Batzeli, Jillian Evans, Anna Hedh, Sophia in 't Veld,
Elisabeth Jeggle, Karin Jöns, Christa Klaß, Karin Resetarits, Zuzana
Roithová, Marta Vincenzi
Kathy Sinnott
5/5
PE 350.227v02-00
SV