PA_NonLeg

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
 






 
2004
2009
Utskottet för utveckling
2006/2034(INI)
31.5.2006
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för internationell handel
över EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien
(2006/2034(INI))
Föredragande: Filip Andrzej Kaczmarek
AD\615940SV.doc
SV
PE 371.976v02-00
SV
PA_NonLeg
PE 371.976v02-00
SV
2/6
AD\615940SV.doc
FÖRSLAG
Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott
infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet välkomnar att EU och Indien åtog sig att stärka dialogen och
engagemanget, också i människorättsfrågor, som strategiska parter vid det sjätte
toppmötet mellan Indien och EU den 7 september 2005 i enlighet med den gemensamma
handlingsplanen, som även omfattar utvecklingssamarbete, med tonvikten lagd på en
hållbar miljö samt social och ekonomisk sammanhållning. Parlamentet uppmanar att det
strategiska partnerskapet bör innefatta en kontinuerlig dialog på området för mänskliga
rättigheter och välkomnar i detta sammanhang den nationella indiska
människorättskommissionens självständiga och principfasta arbete i dessa frågor.
2. Europaparlamentet välkomnar att Indien i sin senaste femårsplan för mänsklig utveckling
(2002–2007) i allt högre grad har börjat erkänna betydelsen av den externa ekonomiska
miljön, handel och investeringar.
3. Europaparlamentet välkomnar de viktiga framsteg som den indiska regeringen gjort för att
utrota fattigdomen, men noterar att det fortfarande förekommer mycket stor ojämlikhet
trots den ihållande ekonomiska tillväxten och att omkring 30 procent av Indiens
befolkning (över 400 miljoner personer) fortfarande lever under fattigdomströskeln.
Parlamentet är särskilt oroat över situationen för de underprivilegierade
befolkningsgrupperna, i synnerhet kvinnor, barn, mindre gynnade personer och
landsbygdsbefolkning, t.ex. daliter och adivasi (stammar och ursprungsbefolkningar).
Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta med den indiska regeringen
för att förbättra situationen för dessa grupper och undersöka möjligheterna till ett framtida
samarbete för att stoppa könsdiskrimineringen och den kastrelaterade diskrimineringen.
4. Europaparlamentet är imponerat av de utvecklande effekter som den ekonomiska
tillväxten haft i vissa regioner i Indien. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja
forskning om de viktigaste mönstren och underliggande nationella och lokala och
regionala politiska program som ligger som grund för dessa effekter för att underlätta
inlärning och kunskap om bästa praxis över regiongränserna.
5. Europaparlamentet understryker att det ekonomiska och kommersiella samarbetet bör
riktas in på att förbättra livsvillkoren för de fattiga i Indien och dessutom betona en
bärkraftig ekonomisk utveckling.
6. Europaparlamentet betonar att uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen och kampen
mot fattigdomen bör kvarstå som en central beståndsdel i det strategiska partnerskapet
mellan EU och Indien. Parlamentet välkomnar att nästa toppmöte mellan EU och Indien,
som hålls den 13 oktober 2006, kommer att behandla frågan om
millennieutvecklingsmålen, och efterlyser särskilda brådskande åtgärder för att säkra att
minoriteter, medräknat daliter och adivasi och andra marginaliserade grupper, stammar
och kast, kan överbrygga den stora klyftan mellan dem och resten av befolkningen i syfte
att uppfylla dessa mål.
AD\615940SV.doc
3/6
PE 371.976v02-00
SV
7. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja Indiens internationella handelspotential och
insatserna för att attrahera utländska direktinvesteringar, i synnerhet genom att utöka det
handelsrelaterade biståndet till att omfatta åtgärder mot infrastrukturella och
administrativa flaskhalsar samt försöka avsluta WTO:s Doharunda på ett
utvecklingsvänligt sätt före utgången av 2006 genom att utnyttja sin ledande ställning
inom G20-gruppen för att trygga en balanserad överenskommelse mellan industriländer,
framväxande ekonomier och utvecklingsländer.
8. Europaparlamentet begär att man i den dialog om investeringar som förs mellan EU och
Indien tar hänsyn till de utländska investerarnas samhällspolitiska ansvar. Parlamentet
understryker att man i utbyte mot företagens rättigheter bör utkräva vissa åtaganden och
att investerarna åtminstone tillämpar Internationella arbetsorganisationens grundläggande
arbetsnormer.
9. Europaparlamentet anser att EU bör ägna de små och medelstora företagen i Indien
särskild uppmärksamhet och föreslår därför att små och medelstora företag skulle kunna
stärkas i alla program för utvecklingssamarbete mellan EU och i Indien genom åtgärder
för att delfinansiera marknadsdrivna lokala projekt som medborgarna föreslår.
10. Europaparlamentet välkomnar fokuseringen på hälsa, utbildning, vatten och miljö i EG:s
utvecklingssamarbete med Indien 2002–2006 och åtagandet i den gemensamma
handlingsplanen att fördjupa utvecklingssamarbetet inom hälso- och utbildningsområdet i
syfte att förbättra utvecklingssamarbetet som ett komplement till viktiga indiska program
inom den sociala sektorn, medräknat konkreta åtgärder för att effektivt stoppa
diskrimineringen av mindre gynnade sociala grupper, särskilt kvinnor. Parlamentet
framhåller även att handlingsplanen bör påskynda åtgärder för att främja utbildning av
flickor och därmed uppfylla millennieutvecklingsmål 2 och 3.
11. Europaparlamentet välkomnar att miljöpolitiken betraktas som ett av områdena för
samarbete i den gemensamma handlingsplanen men framhåller dock att miljöaspekterna
fortlöpande bör prioriteras i utvecklingssamarbetet
12. Europaparlamentet betonar att den ökande miljöförstörelsen i Indien är ett ständigt
tilltagande problem som får ofattbara ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser
i synnerhet för den stora andelen av indier som lever i fattigdom, och understryker att det
är särskilt angeläget att driva på samarbetet mellan EU och Indien i detta sammanhang.
13. Europaparlamentet begär att samarbetet mellan EU och Indien på området för
sysselsättning och socialpolitik bör koncentreras till problemen med diskriminering av
kvinnor på arbetsmarknaden, tvångsarbete och barnarbete, med tanke på att Indien hör till
de länder i världen som har det största antalet arbetande barn. Parlamentet uppmanar EU
att uppmuntra Indien att ratificera ILO-konvention 182 om de värsta formerna av
barnarbete, konvention 138 om minimiålder för arbete och konvention 98 om
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten som skulle vara ett viktigt steg i
rätt riktning för ett eventuellt avskaffande av barnarbete.
14. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att stödja och genomföra åtgärder för att säkra
den socioekonomiska utvecklingen bland minoriteter, som i hög grad har uteslutits ur den
nya indiska ekonomin och som diskrimineras i samband med utvecklingsprogram och
PE 371.976v02-00
SV
4/6
AD\615940SV.doc
katastrofbistånd. Parlamentet konstaterar att detta bland annat kan ske genom att man
främjar lika möjligheter för anställda hos EU-baserade privata företag och investerare,
uppmuntrar utvecklingsprogram som omfattar daliterna och tillämpar indikatorer för att
mäta daliternas deltagande i den nya ekonomin.
15. Europaparlamentet betonar att EU bör utöva påtryckningar mot den indiska regeringen för
att den så snart som möjligt skall ta itu med tvångsarbetet som påverkar miljontals
människor i Indien.
16. Europaparlamentet understryker att EU i sitt utvecklingssamarbete bör se Indien som en
framtida internationell givare genom att man utbyter erfarenheter och samarbetar i fråga
om konkreta projekt i utvecklingsländerna. Att dra lärdom av indiska erfarenheter skulle
enligt parlamentets mening bidra till att göra EU:s utvecklingsstöd effektivare och
produktivare.
17. Europaparlamentet uppmanar med kraft att EU bland utländska företag i Indien bör främja
ett mer omfattande företagaransvar i internationella forum och samtidigt ingå ett avtal
med den indiska regeringen i syfte att inrätta ett effektivt system för att övervaka
arbetstagarnas rättigheter i inhemska och företag som är baserade i Indien.
AD\615940SV.doc
5/6
PE 371.976v02-00
SV
ÄRENDETS GÅNG
Titel
EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien
Referensnummer
2006/2034(INI)
Ansvarigt utskott
INTA
Yttrande
Tillkännagivande i kammaren
DEVE
16.2.2006
Förstärkt samarbete – tillkännagivande
i kammaren
Föredragande av yttrande
Utnämning
Filip Andrzej Kaczmarek
25.1.2006
Behandling i utskott
30.5.2006
Antagande
30.5.2006
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Danutė Budreikaitė, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej
Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria
Martens, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt,
Margrietus van den Berg, Mauro Zani
Slutomröstning: närvarande
suppleanter
Marie-Hélène Aubert, John Bowis, Manolis Mavrommatis, Zbigniew
Zaleski
Slutomröstning: närvarande
suppleanter (art. 178.2)
Sajjad Karim, Francisco José Millán Mon, Ralf Walter
PE 371.976v02-00
SV
25.4.2006
18
0
1
6/6
AD\615940SV.doc
Download