PA_NonLeg

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2009 - 2014
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
2013/2152(INI)
23.10.2013
YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för utrikesfrågor
om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska
unionens politik på området
(2013/2152(INI))
Föredragande: Mariya Gabriel
AD\1007034SV.doc
SV
PE516.980v02-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_NonLeg
PE516.980v02-00
SV
2/6
AD\1007034SV.doc
FÖRSLAG
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet upprepar att främjandet av kvinnors rättigheter bör vara en central del i
de dialoger om mänskliga rättigheter som EU för med tredjeländer. Parlamentet
uppmärksammar den positiva roll som spelas av det europeiska instrumentet för demokrati
och mänskliga rättigheter, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att
i samverkan med varje land ringa in vilka problem som ska tas upp samtidigt, så att medel
och resurser kan målinriktas i syfte att bättre uppfylla målen.
2. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen har inrättat en särskild
representant för mänskliga rättigheter och att denna funktion bör göra det möjligt för EU
att samordna sina åtgärder och göra dem mer begripliga och synliga, i syfte att främja
mänskliga rättigheter i världen, särskilt kvinnors rättigheter.
3. Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av övergrepp och alla former av våld mot
kvinnor, särskilt användningen av sexuellt våld som ett vapen i krig samt våld i hemmet.
Parlamentet uppmanar därför Europarådets alla medlemsstater att underteckna och
ratificera konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. EU
uppmanas att arbeta för en anslutning till denna konvention, i syfte att säkerställa
enhetligheten mellan EU:s inre och yttre åtgärder mot våld mot kvinnor. Parlamentet
betonar vikten av information och kampanjer för att öka medvetenheten i samhällen där
kvinnlig könsstympning, sexuella övergrepp på unga flickor, barn- och tvångsäktenskap,
kvinnomord och andra könsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna
förekommer. Det är också viktigt att människorättsförsvarare som redan nu kämpar för ett
slut på dessa företeelser får vara med i förberedandet och genomförandet av sådana
kampanjer. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten och EU:s medlemsstater att fortsätta
att ta upp frågan om kvinnlig könsstympning i sin politiska och strategiska dialog med
partnerländer där detta bruk fortfarande förekommer.
4. Europaparlamentet kräver att EU trappar upp sina insatser för att få ett slut på
könsselektion genom att ta itu med och verkningsfullt utrota alla grundläggande orsaker
till kulturer där det finns en preferens för söner, genom att bekämpa könsrelaterat
dödande, som är ett växande problem med ett stort mörkertal i länder i Asien, Europa,
Afrika och Amerika. Sådana förebyggande åtgärder måste vara ett väsentligt inslag i
EU:s strategi för utvecklingssamarbete.
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ställa frågan om kvinnors rättigheter i
centrum för anslutningsförhandlingarna med samtliga kandidatländer, utan undantag.
6. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja kvinnors fullständiga
deltagande i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet, särskilt i fredsprocesser,
övergångar till demokrati och konfliktlösning.
AD\1007034SV.doc
3/6
PE516.980v02-00
SV
7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och utrikestjänsten att
betona kvinnornas ekonomiska och politiska egenmakt i utvecklingsländerna genom att
främja deras deltagande i små och medelstora företag och i jordbruket, deras tillgång till
mark samt deras delaktighet i projekt för landsbygdsutveckling.
8. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att ytterligare uppmuntra
tredjeländer att ta hänsyn till kvinnors rättigheter när de utarbetar nationell lagstiftning
och att säkerställa allt relevant genomförande.
9. Europaparlamentet efterlyser större ansträngningar för att millennieutvecklingsmålen till
största möjliga del ska kunna uppnås före utgången av tidsfristerna när det gäller
jämställdhet mellan könen, mödrahälsa och tillgång till adekvata sjukvårdssystem,
utbildning samt rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa, särskilt för de mest utsatta
grupperna, såsom flickor och unga kvinnor, på grundval av ett genuint åtagande från
staternas sida att förbättra ansvarighets- och övervakningsmekanismerna för befintliga
människorättsförpliktelser, främja tillgången till rättslig prövning för alla och säkerställa
ett verkligt deltagande av alla, även de mest marginaliserade och missgynnade, i
utveckling, beslutsfattande och genomförande. Parlamentet rekommenderar starkt att ett
fristående mål om kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen införs bland
millennieutvecklingsmålen för tiden efter 2015, med stark betoning på sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter.
10. Europaparlamentet konstaterar att man fortfarande inte i tillräcklig grad uppmärksammar
kränkningar av sexuella och reproduktiva rättigheter och att detta undergräver
ansträngningarna för att fullgöra åtagandena i handlingsprogrammet från
Kairokonferensen (ICPD) och bekämpa diskriminering, inbegripet könsdiskriminering
och bristande jämställdhet, i olika befolknings- och utvecklingsstrategier. Parlamentet
betonar att framstegen inom reproduktiv hälsa har varit begränsade på vissa områden till
följd av kränkningar såsom barnäktenskap, tidigt äktenskap och tvångsäktenskap och
oförmågan att genomdriva en lagstadgad lägsta giftermålsålder, tvångsmetoder såsom
tvångssterilisering eller kvinnlig könsstympning samt att kvinnor och flickor förvägras
den självständighet som skulle göra det möjligt för dem att själva bestämma över sin
sexuella och reproduktiva hälsa, utan diskriminering, tvång eller våld.
11. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att se till att
översynen av ICPD+20 resulterar i en omfattande översyn av samtliga aspekter som rör ett
fullständigt åtnjutande av sexuella och reproduktiva rättigheter och att bekräfta en kraftfull
och progressiv syn på frågan om sexuella och reproduktiva rättigheter för alla, i enlighet
med internationella människorättsnormer, liksom att kräva större ansvarsskyldighet för de
uppnådda resultaten. De uppmanas också i synnerhet att se till att översynen genomförs på
ett sätt som bygger på delaktighet och ger möjlighet för de olika aktörerna, inbegripet det
civila samhället och kvinnor, tonåringar och ungdomar, att delta på ett meningsfullt sätt.
Parlamentet erinrar om att ramen för denna översyn måste grundas på mänskliga
rättigheter och vara särskilt inriktad på sexuella och reproduktiva rättigheter.
12. Europaparlamentet begär att slutsatserna från EU:s valobservatörsuppdrag alltid ska
beaktas vid utarbetandet av program till stöd för kvinnors fullständiga och jämlika
deltagande i valprocesser och i genomförandet av rekommendationerna från dessa
PE516.980v02-00
SV
4/6
AD\1007034SV.doc
uppdrag.
AD\1007034SV.doc
5/6
PE516.980v02-00
SV
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
Antagande
21.10.2013
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez,
Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Silvana KochMehrin, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai,
Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna
Skrzydlewska, Britta Thomsen, Inês Cristina Zuber
24
0
0
Slutomröstning: närvarande suppleanter Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Rosa Estaràs Ferragut,
Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antigoni
Papadopoulou, Angelika Werthmann
PE516.980v02-00
SV
6/6
AD\1007034SV.doc
Download