PA_NonLeg

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
 






 
2004
2009
Utskottet för utveckling
2004/2169(INI)
21.3.2005
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för utrikesfrågor
över ett strategiskt partnerskap mellan EU och Indien
(2004/2169(INI))
Föredragande: Frithjof Schmidt
AD\561080SV.doc
SV
PE 353.351v04-00
SV
PA_NonLeg
PE 353.351v04-00
SV
2/5
AD\561080SV.doc
FÖRSLAG
Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga
följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet betonar Indiens framstående kulturella, politiska och numera även
ekonomiska betydelse, som tidigare inte alls återspeglade de avtalsmässiga förbindelserna
mellan Indien och Europa i tillräckligt stor utsträckning.
2. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om ett strategiskt partnerskap mellan
EU och Indien, som gör EU:s förbindelser med Indien lika betydelsefulla som de
förbindelser som EU redan har med Kina, Ryssland, Japan, Förenta staterna och Kanada.
3. Europaparlamentet uppskattar och stöder det faktum att det strategiska partnerskapet
lägger särskild vikt vid den politiska dialogen. Parlamentet betonar emellertid att
utvecklingsmålen i millenniedeklarationen och en effektiv kamp mot fattigdomen bör
fortsätta att stå i centrum för partnerskapet mellan EU och Indien.
4. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att enligt de indikatorer som mäter
utvecklingen på det humana området har Indien gjort avsevärda framsteg under de senaste
årtiondena, och har i viss utsträckning övergått från att vara en biståndsmottagare till att
bli biståndsgivare. Parlamentet uttrycker emellertid sin oro över att det fortfarande finns
ett stort antal indier som lever i fullständig fattigdom och utan några rättigheter.
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att så snart som möjligt samarbeta
med den indiska regeringen för att förbättra situationen för de mindre gynnade
befolkningsgrupperna, i synnerhet kvinnor, barn och mindre bildade grupper, till exempel
daliter och adivasis. Parlamentet begär att man därför i framtiden kontrollerar huruvida de
samarbetsåtgärder som vidtas bidrar till att avskaffa köns- och kastdiskrimineringen.
6. Europaparlamentet betonar att den tilltagande miljöförstöringen i Indien utgör ett allt
större problem, i synnerhet för den fattiga befolkningen, i form av vattenföroreningar,
markförstöring, luftföroreningar, klimatförändringar och minskad biologisk mångfald.
Parlamentet betonar att det är särskilt angeläget att främja EU-samarbetet med Indien på
detta område.
7. Europaparlamentet anser att ett veritabelt partnerskap bör präglas av en öppen och ärlig
dialog på samtliga områden av gemensamt intresse. Parlamentet välkomnar därför att det
strategiska partnerskapet omfattar en utökad formalisering av dialogen på
människorättsområdet.
8. Europaparlamentet fastslår att avsaknaden av åtal, i synnerhet vid våldsbrott och
människohandel, gör att straffriheten fortfarande är mycket utbredd i Indien, vilket
äventyrar rättsstatsprincipen. Därför begär parlamentet att dialogen utökas till att även
omfatta frågor som rör rättsliga och polisiära reformer.
AD\561080SV.doc
3/5
PE 353.351v04-00
SV
9. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att under den formaliserade
dialogen om människorättsfrågor ta upp den ouppklarade frågan om pogromen i
Gujarat 2002 och det fortsatt höga antalet våldsoffer i det indiskadministrerade Kashmir.
10. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inleda en dialog med Indien om
ratificeringen av Internationella brottmålsdomstolens stadga, avskaffandet av dödsstraffet,
ratificeringen av i synnerhet konventionerna mot tortyr och barnarbete samt de
tilläggsprotokoll som bifogas den internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (ICCPR) och konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW).
PE 353.351v04-00
SV
4/5
AD\561080SV.doc
ÄRENDETS GÅNG
Titel
Strategiskt partnerskap mellan EU och Indien
Förfarandenummer
2004/2169(INI)]
Ansvarigt utskott
AFET
Rådgivande utskott
Tillkännagivande i kammaren
DEVE
28.10.2004
nej
Förstärkt samarbete
Behandling i utskott
Frithjof Schmidt
6.10.2004
2.12.2004
20.1.2005
Antagande av förslag
16.3.2005
Slutomröstning: resultat
för:
emot:
nedlagda röster:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Koenraad
Dillen, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin,
Jana Hybášková, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock,
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens,
Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini,
Józef Pinior, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Pierre Schapira,
Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, María Elena Valenciano MartínezOrozco, Margrietus van den Berg, Jan Zahradil
Slutomröstning: närvarande
suppleanter
Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis
Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
Javier Moreno Sánchez
Föredragande av yttrande
Utnämning
Slutomröstning: närvarande
suppleanter (art. 178.2)
AD\561080SV.doc
5/5
32
0
0
PE 353.351v04-00
SV
Download