PA_NonLeg

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2009 - 2014
Utskottet för utveckling
2012/2273(INI)
4.6.2013
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
över könsbaserat dödande: Brist på kvinnor?
(2012/2273(INI))
Föredragande: Corina Creţu
AD\937464SV.doc
SV
PE510.797v02-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_NonLeg
PE510.797v02-00
SV
2/6
AD\937464SV.doc
FÖRSLAG
Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet konstaterar med djup oro att det råder en sned könsfördelning i olika
delar av världen, särskilt i Kina och Indien, där preferensen för söner – det följaktiga
könsbaserade dödandet – har resulterat i att det råder brist på nästan 200 miljoner
kvinnor1.
2. Europaparlamentet framhåller att utrotandet av könsselektering är en komplex process
som kräver en rad sammankopplade förhållningssätt och metoder, allt från att undersöka
de underliggande orsakerna och de kulturella och socioekonomiska faktorer som
kännetecknar länder där det råder preferens för söner/män till att kämpa för flickors och
kvinnors rättigheter och införa lagar och förordningar. Mer allmänt anser parlamentet att
det enda hållbara sättet att förhindra ökad könsselektering är att främja jämställdheten i
alla samhällen.
3. Europaparlamentet påminner om att främjande av jämställdhet och kvinnors egenmakt är
ett av millennieutvecklingsmålen, och understryker att könsselektiva aborter utgör ett hot
mot uppnåendet av detta mål.
4. Parlamentet understryker att den sneda könsfördelningen enligt flera olika studier skulle
kunna leda till ökad förekomst av kvinnohandel för äktenskap och sexuell exploatering,
våld mot kvinnor, barnäktenskap och tvångsäktenskap samt hiv/aids och andra sexuellt
överförbara sjukdomar och därmed hota stabiliteten och säkerheten i samhället.
Parlamentet efterlyser därför djupgående analyser av de möjliga hälsomässiga,
ekonomiska och säkerhetsrelaterade konsekvenserna av denna spiral av mansöverskott.
5. Europaparlamentet uppmanar partnerländernas regeringar att sänka vårdkostnaderna för
behandlingen av barn, särskilt flickor, som ibland dör till följd av den dåliga eller
bristfälliga vård de får.
6. Europaparlamentet betonar att de bristande insatserna för att öka kvinnornas och
flickornas egenmakt samt det faktum att inget görs för att förändra sociala normer och
strukturer har allvarliga rättsliga, etiska och hälsorelaterade implikationer samt inverkar på
de mänskliga rättigheterna och kan dessutom få allvarliga konsekvenser på längre sikt till
skada för de berörda samhällena.
7. Europaparlamentet begär att EU inbegriper i alla sina partnerskap och dialoger med
utvecklingsländer en tydlig jämställdhetsaspekt och fokus på frågor kring kvinnors
egenmakt, i enlighet med det europeiska samförståndet om utveckling. Vidare anser
parlamentet att det behövs jämställdhetsintegrering i alla skeden av budgetstöd, bland
annat genom att man främjar dialog med kvinnoorganisationer i utvecklingsländer och
inför könsuppdelade indikatorer. Parlamentet framhåller att det är oerhört viktigt med
1
FN:s faktablad om Internationella kvinnodagen 2007:
http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml
AD\937464SV.doc
3/6
PE510.797v02-00
SV
bättre utbildningsnivåer, sysselsättningsmöjligheter och integrerad hälso- och sjukvård,
inbegripet för sexuell och reproduktiv hälsa, bland kvinnor för att det ska gå att få stopp
på könsselektiva åtgärder – dvs. allt från aborter till barnamord – samt uppnå
övergripande ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer och minska fattigdomen. Parlamentet
understryker att en förutsättning för att man ska kunna bekämpa den bristande
jämställdheten och få till stånd de beteendemässiga och sociala förändringar som behövs
för att sätta stopp för könsselektiva åtgärder på sikt är att man ger kvinnor egenmakt och
engagerar männen.
8. Europaparlamentet betonar att insatserna för att begränsa könsselekteringen inte får
inverka på kvinnornas rätt till legitima tekniker och tjänster för sexuell och reproduktiv
hälsa.
9. Europaparlamentet poängterar vikten av att utarbeta lagstiftning mot könsselektering,
vilken bör inbegripa sociala skyddspaket för kvinnor, förbättrad övervakning av
tillämpningen av den rådande lagstiftningen och ökat fokus på könsselekteringens
kulturella och socioekonomiska orsaker, i syfte att hantera detta fenomen på ett varaktigt
och övergripande sätt, där man bibehåller jämställdheten och uppmuntrar till ett aktivt
deltagande från det civila samhällets sida.
10. Europaparlamentet uppmanar EU och dess partnerländer att genom utvecklingssamarbete
förbättra övervakningen och insamlingen av statistiska uppgifter om könsfördelningen vid
födseln samt att snarast vidta åtgärder för att utjämna eventuella obalanser. Parlamentet
efterlyser i detta sammanhang ett närmare samarbete mellan EU, FN-organ och andra
internationella partner och partnerregeringar.
11. Europaparlamentet understryker att alla rättsliga eller politiska insatser för att hantera eller
begränsa könsselekteringen även måste skydda kvinnornas rätt till tillgång till legitima
tekniker och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa utan makens tillstånd.
12. Europaparlamentet uppmanar partnerländernas regeringar att bekämpa könsbaserat
dödande genom att bedriva en realistisk politik för att främja kvinnorna och deras roll i det
civila samhället samt genom att uppmuntra till utbildning för flickor och kvinnor och
bekämpa diskriminering av kvinnor, särskilt på arbetsmarknaden.
13. Europaparlamentet uppmanar partnerländernas regeringar att samarbeta på internationell
nivå för att bekämpa bedrägerier, korruption och kvinnohandel.
14. Europaparlamentet efterfrågar en detaljerad analys av de underliggande finansiella och
ekonomiska orsaker som bidrar till könsselektering. Dessutom uppmanar parlamentet
regeringarna att aktivt åtgärda bördor som familjerna kan vara drabbade av och som leder
till ett mansöverskott.
15. Europaparlamentet uppmanar EU, internationella organisationer, de nationella
regeringarna och andra relevanta parter att samarbeta för att säkerställa socialt skydd för
alla, särskilt i form av pension, hälsa eller skördeförsäkring för dem i utvecklingsländer, i
syfte att öka det ekonomiska skyddet för alla människor och minska preferensen för män.
PE510.797v02-00
SV
4/6
AD\937464SV.doc
16. Europaparlamentet uppmanar de länder som får utvecklingsstöd, särskilt de där
könsbaserat dödande är ett stort problem, att engagera sig i utrotandet av det könsbaserade
dödandet.
AD\937464SV.doc
5/6
PE510.797v02-00
SV
RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
Antagande
28.5.2013
Slutomröstning: resultat
+:
–:
0:
Slutomröstning: närvarande ledamöter
Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Charles Goerens,
Mikael Gustafsson, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez
Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides,
Maurice Ponga, Jean Roatta, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl,
Anna Záborská, Iva Zanicchi
21
0
1
Slutomröstning: närvarande suppleanter Kriton Arsenis, Philippe Boulland, Emer Costello, Isabella Lövin
PE510.797v02-00
SV
6/6
AD\937464SV.doc
Download