PA_NonLeg

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
2016/2221(INI)
8.12.2016
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över arbetsvillkor och osäkra anställningar
(2016/2221(INI))
Föredragande av yttrande: João Pimenta Lopes
PA\1112218SV.docx
SV
PE595.615v01-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_NonLeg
PE595.615v01-00
SV
2/3
PA\1112218SV.docx
FÖRSLAG
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt
resolutionsförslag:
A.
Jämställdhet är en grundläggande rättighet som förutsätter att kvinnor och män
garanteras lika möjligheter och lika behandling.
B.
Alla former av könsdiskriminering måste strikt bekämpas.
C.
Kvinnor utsätts för särskild diskriminering när det gäller deras tillgång till
arbetsmarknaden, med avsevärt lägre löner och osäkrare och otryggare
anställningsförhållanden. Moderskap utgör en oacceptabel grund för diskriminering av
kvinnor som vill komma in på eller stanna kvar på arbetsmarknaden.
D.
EU:s makroekonomiska politik och åtstramningspolitik har lett till ökad fattigdom och
ojämlikhet, som i synnerhet drabbar kvinnor.
1.
Europaparlamentet konstaterar att det för att bekämpa fattigdom och bristande
jämställdhet behövs en rättvisare fördelning av rikedomen och en bättre arbetsrätt,
framför allt genom kollektiva förhandlingar, högre löner och genomförande av
principen om ”lika lön för lika arbete” eller ”likvärdigt arbete”, samt socialt skydd.
2.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att undanröja
lönegapet mellan kvinnor och män och sätta stopp för alla osäkra anställningsformer.
3.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lagstiftning som skyddar eller
förbättrar rätten till mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet och vill att
detta skydd också återspeglas i arbetsrätten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen
kommissionen att lägga fram ett nytt direktiv om mammaledighet som respekterar
parlamentets ståndpunkt.
PA\1112218SV.docx
3/3
PE595.615v01-00
SV
Download