Bästa fack
till lägsta avgift
 Du får:
- trygghet
- närhet
- gemenskap
- kunskap
- information
och mycket, mycket mer…
 Vi arbetar för bl a:
- bättre lön och anställningsvillkor
- bättre arbetsmiljö
- kompetensutveckling på arbetsplatsen
www.tj.nu
TJ värdegrund
Alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och män, samt solidaritet
med svaga och utsatta är de värden som
TJ ska gestalta och förmedla.
TJ skall främja förståelse för andra
människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om medlemmens välbefinnande
och utveckling skall prägla verksamheten.
Ingen medlem ska få kränkas.
TJ skall framhålla betydelsen av och ge
möjlighet till personliga ställningstaganden
samt skapa förutsättningar för att utöva
inflytande och ta ansvar.
Ann-Charlott Juliusson, ordförande TJ
Så här tycker TJ
om mångfald…
För att de företag där TJ medlemmar
jobbar ska bli framgångsrika måste
företagen ta till vara de resurser som finns
hos alla människor oavsett kön, etnisk
bakgrund, ålder, sexuell läggning eller
funktionshinder. TJ motsätter sig all form
av diskriminering.
om jämställdhet…
Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och
män. Trots att Sverige ligger väl framme i
ett internationellt perspektiv och genom
lagar, förordningar och avtal har en formell
grund för jämställdhet är fortfarande inte
målet uppfyllt. TJ anser att attityderna inom
området måste förändras, vilket bäst sker
genom lokal samverkan mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare.
om arbetsmiljö…
Inflytande och delaktighet på arbetsplatsen
är grundläggande för en god arbetsmiljö.
Arbetslivet ska präglas av öppenhet och
omsorg om de anställda samt deras
välbefinnande och utveckling. Ingen ska
må dåligt varken fysiskt eller psykiskt på
grund av sitt arbete. En god arbetsmiljö
stimulerar till bättre arbetsresultat.
om löner…
Lönen ska vara individuell och differentierad samt sättas nära medlemmen och
verksamheten. Det ska löna sig att göra ett
bra jobb, att utveckla sig och ta ansvar.
Kriterier och värderingar för lönesättningen
ska vara kända och tydliga. Lönesamtal
ska ske regelbundet.
om trafikpolitik…
Där tillräckligt trafikunderlag finns ska
infrastruktur byggas och underhållas så att
persontrafik och godstransporter gynnas.
Kollektivtrafikens andel av det totala trafikarbetet ska öka och tunga, långväga och
frekventa godstransporter skall utföras på
järnväg.