Yrkande SD Göteborgs plan för jämställdhet KS 2017-03

Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2017-03-15
Ärende 2.2.4
Göteborgs Stads plan för jämställdhet
Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering. I kommunallagen 2§ står det
att ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för
något annat.”
Jämställdhet mellan könen är viktigt, än viktigare är jämlikhet mellan alla kommunens
invånare. Då kan man beakta samtliga diskrimineringsgrunder enligt §10 CEMR
deklarationen:
”Undertecknaren är medveten om att diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt
eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller
annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning är förbjudet.
SD ståndpunkt är att man ska arbeta brett med MR-frågor. Göteborgs plan för jämställdhet har
många olyckliga formuleringar om bland annat ”genus- och normkritiskt perspektiv” samt
”destruktiva normer kring maskulinitet” samtidigt som viktiga samhällsfrågor som politiskt
och religiöst våld helt lyser med sin frånvaro i planen.
SD ämnar återkomma med förslag till korrigeringar efter remissrundan.
Jämställdhet är en viktig fråga som bland annat handlar om arbetsmiljö. Därför borde detta
ärende remitteras till stadens samtliga fackliga förbund och organisationer såsom SACO med
flera.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Göteborgs Stads plan för jämställdhet remitteras till stadens samtliga fackliga förbund
och organisationer såsom SACO med flera.