KSAU MAJ HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

advertisement
Hållbar jämställdhet i
Karlskrona kommun
Jämställdhetsintegrering
Hållbar jämställdhet i
Karlskrona kommun
• Nationellt utvecklingsarbete genom SKL
• Tilldelade medel 900 000 kr
• Under perioden 1/1 2012- 31/12 2013
Projektorganisation
• Projektägare - KSAU
• Styrgrupp - Kommunens ledningsgrupp
• Projektledning
• Referensgrupp - Mångfaldsnätverk
Genus
Feminism
Könskonsekvensanalys
Könsmönster
Kön
Genusanalys
Jämställdhet
Gender
Jämlikhet
Jämställdhetsintegrering
Könsperspektiv
Genusperspektiv
Genussystem
Patriarkat
Intersektionalitet
Diskriminering
Jämställdhetsintegrering
Strategi där ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i
allt beslutsfattande, på alla nivåer
och i alla steg av processen, av de
aktörer som normalt sett deltar i
beslutsfattandet.
Jämställdhetspolitiska mål
Kvinnor och män skall ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
- Jämn fördelning av makt och inflytande
- Ekonomisk jämställdhet
- En jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Vilka effekter vill vi uppnå?
• Kommunen tillhandahåller jämställd och
likvärdig service och tjänster till kvinnor och
män, flickor och pojkar
• Elever har lika bra resultat oavsett kön
• Elever har lika god upplevd fysisk och psykisk
hälsa oavsett kön
Vilka effekter vill vi uppnå?
• Brukare får lika god omsorg oavsett kön
• Medborgare känner sig lika trygga
oavsett kön
• Kommunens arbete för jämställdhet
sker metodiskt och går framåt
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genusutbildning
Workshops om internbudget för chefer och politiker
Seminarie om gender budgeting
Mångfaldsnätverket deltar i lärandeseminarium med BTH
En utbildning i processkartläggningsverktyget VisAlfa för
alla förvaltningar. Där både analyser och förbättringar görs
Ge förvaltningarna stöd i arbetet med att integrera CEMR i
berörda styrdokument
Införa MakEQuality
Analysera könsuppdelas statistik
Ta fram en verktygslåda
Medborgardialoger
Resultat
• Jämställdhetsintegrerad internbudget
• Mångfaldsnätverket använder en verktygslåda i
förvaltningarnas jämställdhetsarbete
• Minst en process per förvaltning är
jämställdhetsintegrerad
• Politiker och anställda tar ansvar och utför sitt
uppdrag jämställt för att motverka ojämställdhet
• Det finns en strategi för kvalitetsarbete enligt CEMR
• Systematisk uppföljning/utvärdering
• Ökad kunskap om jämställd samhällsplanering
Utvärdering och uppföljning
• Lärande utvärdering under projekttiden
• Information och avstämning
• Reflekterande samtal
Detta ska leda till ett hållbart
jämställdhetsarbete och motarbeta
ojämställdhet
Download