Syftet med arbetsområdet är att utveckla sin förmåga att

LPP, arbetsområde jämställdhet, genus och media, år 5
Syftet med arbetsområdet är att utveckla sin förmåga att
 Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 Utrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet
 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Vi arbetar med det centrala innehållet i läroplanen i samhällskunskap och religion som rör
jämställdhet, identitet, sexualitet och könsroller samt utanförskap och kränkningar.
Material som vi använder: film: Normer och makt (Forum för levande historia), film: The Boy
in the Dress (sli.se) med diskussionsfrågor, bok: Puls Samhällskunskap, sociala medier som
Instagram, samt teaterföreställningen Bruset på Orionteatern.
Redovisning av arbetet kommer att presenteras som utställning i klassrummen och på vårt
Instagramkonto, Mälarhöjdens skola år 4-5.