Resolutioner

advertisement
Dp. 3 (AF)
Promemoria
2009-05-08
Statsrådsberedningen
Delges: UD-EU
EU-kansliet
Jonas Pålsson
Telefon 08-405 81 56
Underlag för information till EU-nämnden den 15 maj
2009. Antagna resolutioner i Europaparlamentet under
perioden 4-7 maj 2009
Under sessionen 4-7 maj 2009 antog Europaparlamentet bland annat
nedanstående resolutioner. Dessutom antogs ett antal
lagstiftningsresolutioner som redovisas i sedvanlig ordning inför
behandling i respektive rådskonstellation.
Torsdag 7 maj
1. Situationen i Moldavien
Europaparlamentet fördömer skarpt den massiva kampanjen med
trakasserier, allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och alla
andra olagligheter som den moldaviska staten farit fram med under
perioden efter parlamentsvalet. Parlamentet bekräftar än en gång sitt
åtagande till förmån för en fortsatt meningsfull och målinriktad dialog
med Moldavien, men anser det ytterst viktigt att det införs kraftfulla
föreskrifter om rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga
rättigheterna. Parlamentet betonar samtidigt att frågan om ett
ytterligare befästande av förbindelserna, t.ex. genom att det ingås ett
nytt utökat avtal, bör förutsätta att de moldaviska myndigheterna
seriöst och påtagligt engagerar sig till förmån för demokrati och
mänskliga rättigheter. Europaparlamentet beklagar djupt att de
moldaviska myndigheterna beslutat att utvisa den rumänske
ambassadören och att införa visumkrav för medborgare från denna
EU-medlemsstat. Parlamentet trycker i detta sammanhang på att
diskriminering mot EU-medborgare på grundval av deras nationalitet
inte kan accepteras.
2. Iran: Fallet Roxana Saberi
Europaparlamentet fördömer den ogrundade dom som den iranska
revolutionsdomstolen avkunnade den 18 april 2009 mot den
2
amerikansk-iranska journalisten Roxana Saberi. Parlamentet ser också
med bestörtning på att man fortsätter att avrätta ungdomsbrottslingar
i strid med internationell rätt och trots försäkringar från de iranska
myndigheternas sida om att Iran har upphört med denna omänskliga
praxis. Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska
myndigheterna att efterleva alla internationella instrument avseende
mänskliga rättigheter som ratificerats av Iran, i synnerhet den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna.
3. Madagaskar
Europaparlamentet fördömer kraftigt statskuppen i Madagaskar
liksom alla försök att gripa makten med odemokratiska medel.
Parlamentet uppmanar till ett omedelbart återupprättande av den
rättsliga och konstitutionella ordningen i landet. Parlamentet riktar
uppmärksamheten mot den allt sämre humanitära situationen i
landet, som har förvärrats av den nuvarande politiska utvecklingen,
och uppmanar med kraft det internationella samfundet och framför
allt EU att öka det internationella biståndet för att lindra lidandet för
Madagaskars folk.
4. Venezuela: Fallet Manuel Rosales
Europaparlamentet är mycket bekymrat över det försämrade läget och
demokratins tillstånd i Venezuela, som på allvar riskerar att kollapsa
till följd av maktkoncentration och den ökande despotism som landets
president utövar. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med alla
personer som utsätts för politisk förföljelse i Venezuela, en förföljelse
som i dagsläget symboliseras av Manuel Rosales. Parlamentet
välkomnar den peruanska regeringens beslut att bevilja Manuel
Rosales politisk asyl. Europaparlamentet uppmanar med kraft
Venezuelas myndigheter, särskilt landets president, att låta dialog,
respekt för rättsstatsprincipen och de konstitutionella ramarna samt
tolerans gentemot politiska motståndare styra det politiska
handlandet.
Download