Talmannens avskedstal

advertisement
PARLEMENT EUROPÉEN
DG III
Direction de l’Information
Service de Presse
BR PE 2004
Talmannens avskedstal
Europaparlamentets talman Pat COX tog till orda strax före omröstningen på sammanträdets sista
dag för att hålla ett tacktal till kammaren eftersom hans mandat snart är till ända.
COX gjorde en tillbakablick och redogjorde med stolthet för det arbete som Europaparlamentet
genomfört under sin femte mandatperiod. Han gav alla kollegor beröm - ledamöter,
utskottsordförande och gruppledare.
- Europaparlamentet har lagt i en högre växel. Vi har visat att vi är mogna det nya ansvar som
anförtrotts oss. Totalt antogs 403 rättsakter inom medbeslutandeförfarandet under perioden mellan
den 1 maj 1999 och den 30 april 2004.
Av dessa ärenden gick 86 till förlikning med lycklig utgång. Det totala antalet medbeslutandeförfaranden har blivit två och en halv gånger fler jämfört med när Maastrichtfördraget
gällde. Sedan 1999 har endast två förlikningsöverenskommelser förkastats i plenum - det s.k.
övertagandedirektivet 2001 och direktivet om hamntjänster 2003.
COX fortsatte med att säga att Europaparlamentet också blivit en effektivare lagstiftare eftersom
färre ärenden nu behöver flera behandlingar. Det interinstitutionella avtal för bättre lagstiftning som
parlamentet tagit initiativ till omnämndes vidare och då talmannen berörde parlamentets
budgetbefogenheter riktade han sig till rådet och sade att parlamentet faktiskt varit mer försiktigt på
de områden där det ensamt kunnat bestämma än vad rådet varit inom sina områden. Parlamentets
olika insatser som fick kommissionen att avgå 1999 framhölls också.
När det gäller samtyckesförfarandet var COX stolt över att Europaparlamentet kunnat samtycka till
de tio anslutningsfördragen, men han sade också att det var viktigt att parlamentet markerat sitt
motstånd genom att motsätta sig avtalet mellan EG och USA om behandling och överföring av
passageraruppgifter. Men Europaparlamentet har inte endast reagerat på förslag från kommissionen,
menade han.
- Kammaren har under de senaste åren också satt politiken i centrum och varit en folkens tribun.
Katastroferna till havs i samband med Erikas och Prestiges förlisningar har debatterats liksom en
rad andra frågor som berört medborgarna djupt. Parlamentet har faktiskt lyckats driva på
lagstiftningsarbetet nämnvärt.
Han sade att även om institutionerna behöver anstränga sig mer i sin kommunikation med
medborgarna är det bästa receptet en god politik som är sitt eget budskap och väger tyngre än all
tänkbar reklam eller propaganda.
Pat COX påminde om sina målsättningar då han tillträdde sitt mandat och framhöll en lyckad
utvidgning som sin främsta prioritet. Han redogjorde sedan skämtsamt detaljerat för alla möten, tal,
resor och besök som funnits på hans agenda under de två och ett halvt år som gått.
Parlamentet fick beröm för sitt arbete med utvidgningen, så även dess administration som gjort att
man nu kunde sammanträda i ett utvidgat Europaparlament. COX uttalade en sista förhoppning om
att Cypern trots allt snart skulle kunna enas inom en snar framtid.
COX nämnde sedan Irak-krisen under 2003 och manade till större sammanhållning i EU när det
gäller utrikespolitiken. Han betonade Europaparlamentets fulla respekt för folkrätten och såg
utnämningen av FN:s generalsekreterare Kofi ANNAN som 2003 års Sacharov-pristagare som en
logisk följd av parlamentets kamp för multilateralism. Han nämnde också parlamentets stöd för den
internationella brottmålsdomstolen och dess kritik av USA när det gäller det rättsliga ställningen för
fångarna på Guatanamo Bay.
Talmannen gick vidare över till att tala om betydelsen av konventets arbete och EU:s behov av
reformer. Han hoppades innerligt att en kompromiss om en konstitution skall finnas till toppmötet i
juni.
Pat COX största besvikelse som Europaparlamentets talman var misslyckandet med
ledamotsstadgan, som han främst beskyllde rådet. Enligt COX hade parlamentet godtagit de
nödvändiga kompromisserna. Talmannen gladde sig dock åt att det snart blir bättre ordning på
ersättningarna för resekostnader.
Avslutningsvis sade han att han varit ledamot av Europaparlamentet i femton år och att de två och
ett halvt åren som parlamentets talman varit den starkaste erfarenheten i hela hans yrkesliv. Han
uppgav att han beslutat att inte ställa upp i valen i juni, men att alla dessa år ingjutit en stor respekt
för Europaparlamentet som politisk institution.
- Hela min politiska karriär har uppburits av ett kall för Europa, försäkrade han.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards