RE37

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
1999
 






 
2004
Plenarhandling
9 april 2002
B5-0240/2002
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Monica Frassoni, Nelly Maes och Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
om FN:s andra världsmöte om åldrande
RE\465993SV.doc
SV
PE 317.186
SV
B5-0240/2002
Europaparlamentets resolution om FN:s andra världsmöte om åldrande
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
-
med beaktande av FN:s resolution 46/91 från december 1991 om principerna för äldre
människor, vilken tar upp äldre människors rätt till oberoende, delaktighet, vård,
självförverkligande och värdighet,
-
med beaktande av ILO:s rekommendation (R 162) från 1980 om äldre arbetstagare,
-
med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget som förbjuder diskriminering på grund av
ålder,
-
med beaktande av EU:s stadga om grundläggande rättigheter, i synnerhet artikel 25 som
erkänner och respekterar äldre människors rätt till ett värdigt och oberoende liv och till
delaktighet i samhälls- och kulturlivet,
-
med beaktande av slutsatserna från toppmötena i Stockholm, Göteborg, Laeken och
Barcelona om pensioner och sysselsättning,
A.
Det går inte att betrakta äldre människor som en homogen grupp och mångfalden bland
äldre människor måste respekteras och beaktas genom särskilda åtgärder när det gäller
individuella behov.
B.
Olika beräkningar av demografiska förändringar i medlemsstaterna uppvisar skillnader
på upp till 60 procent, vilket visar att prognoser om samhällets utveckling under en
period på femtio år bör tas med en nypa salt och att de under inga omständigheter kan
betraktas som ”faktiska rön”.
C.
Målet med den internationella handlingsstrategin för åldrande 2002 är att garantera att
människor överallt kan åldras säkert och värdigt och att de kan fortsätta att delta i
samhällslivet som medborgare med fullständiga rättigheter.
D.
Befolkningens åldrande, som är en av de största landvinningarna i modern tid, kommer
nästa årtionde emellertid att leda till förändringar i samhällsstrukturen, t.ex. utmaningar
för arbetskraftens åldersstruktur.
E.
Klyftan mellan rika och fattiga har ökat i hela världen under de senaste åren och mer än
hälften av befolkningen lever på mindre än 2 USD om dagen i utvecklingsländerna.
Utrotningen av fattigdom bland äldre människor i hela världen är därför ett
grundläggande mål. Det finns också ett enormt behov av att införliva åldersaspekten i
fattigdomsindikatorer och i åtgärder för att bekämpa fattigdom.
F.
Omkring en miljard kvinnor och män är arbetslösa, undersysselsatta eller fattiga med
arbete och ca 80 procent av den arbetsföra befolkningen har inte tillgång till
PE 317.186
SV
2/3
RE\465993SV.doc
grundläggande socialt skydd. Fattigdom och social utslagning är ett av de största
hindren för en säker och värdig ålderdom.
1.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja det nya
paradigm som ser äldre människor som aktiva deltagare i ett åldersintegrerat samhälle,
det vill säga som aktiva givare och mottagare. Det efterlyser ett helhjärtat åtagande för
ett ”samhälle för alla åldrar” som grundar sig på solidaritet mellan generationerna, en
positiv bild av att leva längre, äldre människors bidrag till samhällets välstånd och den
aktiva roll dessa fortsättningsvis innehar inom familj och samhälle.
2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avskaffa
åldershinder på arbetsmarknaden och att lägga fram särskilda åtgärder för att minska
ojämlikheter och fattigdom bland äldre människor, i synnerhet i syfte att förbättra äldre
kvinnors situation avseende ojämlika pensionsbetalningar. Europaparlamentet begär i
detta sammanhang att det skall utvecklas rättsligt samstämmiga sociala trygghetssystem
som bygger på solidaritet inom och mellan generationer.
3.
Europaparlamentet noterar att fattigdomen bland äldre är starkt könsrelaterad och att
kvinnor löper större risk än män att utsättas för diskriminering när det gäller tillgång till
utbildning, arbete, inkomster, sjukvård och arv. Europaparlamentet påpekar att
tillräckligt omfattande sociala trygghetssystem som inbegriper pensioner är särskilt
viktiga för kvinnor, vilkas ersättning annars kan bli väldigt låg på grund av låginkomstoch/eller deltidsarbete och ofta kan avbrytas av familjeangelägenheter och arbetslöshet.
4.
Europaparlamentet påpekar att äldre arbetstagare inte utgör en stor del av det antal
personer som får tillgång till offentliga sysselsättnings- och utbildningsprogram.
Europaparlamentet efterlyser därför bättre integrerade policyprogram för att minska den
höga arbetslöshetsnivån bland äldre arbetstagare, vilka betonar att den äldre
arbetskraften måste betraktas som en resurs.
5.
Europaparlamentet noterar att tillgången till sjukvård för alla, och en god fysisk och
psykisk hälsa samt socialt välmående är grundläggande mänskliga rättigheter. Det
efterlyser genomförandet av integrerade offentliga sjukvårds- och socialtjänstsystem
som alla har lika tillgång till, fritt tillhandahållande av livsviktig medicin världen över,
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, bekämpande av
infektionssjukdomar, särskilt aids, förebyggande av missbruk samt bättre tillgång till
jämlika och värdiga hem- och långvårdstjänster.
6.
Europaparlamentet uppmärksammar särskilt äldre invandrares och flyktingars problem i
EU när det gäller social integration.
7.
Europaparlamentet uppmanar samtliga regeringar att omedelbart ratificera och tillämpa
ILO:s konvention 128 om invaliditet, ålderdom och efterlevandeförmåner.
8.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s världsmöte om
ålderdom.
RE\465993SV.doc
3/3
PE 317.186
SV
Download