Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
B8-1372/2016
15.12.2016
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen
om förebyggande av rabies hos hundar
Mireille D'Ornano
RE\1113076SV.docx
SV
PE596.642v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B8-1372/2016
Förslag till Europaparlamentets resolution om förebyggande av rabies hos hundar
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
–
med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Enligt en studie av den 16 april 2015 från Global Alliance for Rabies Control orsakar
rabies 59 000 dödsfall globalt per år, vilket motsvarar en ekonomisk förlust på omkring
8,6 miljarder dollar per år.
B.
Denna sjukdom, som i 99 procent av fallen överförs från hundar, är utrotad i de flesta
västeuropeiska länder, men den är utbredd i vissa medlemsstater i Östeuropa.
C.
Enligt en studie av den 27 juni 2015 från Norges veterinärinstitut säkerställer den
harmoniserade lagstiftningen för Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, som trädde i kraft den 1 juni 2012, inte något adekvat skydd mot
rabies: av 75 testade hundar från medlemsstater i Östeuropa visade sig mellan 53 och
95 procent sakna en tillräcklig nivå av antikroppar.
1.
Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att tillåta medlemsstaterna att själva
vidta adekvata skyddsåtgärder i samband med transitering av sällskapsdjur från
medlemsstater i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
PE596.642v01-00
SV
2/2
RE\1113076SV.docx