Europaparlamentet
2014-2019
Plenarhandling
B8-1370/2016
5.12.2016
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen
om brist på jod
Mireille D’Ornano
RE\1113028SV.docx
SV
PE596.640v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B8-1370/2016
Förslag till Europaparlamentets resolution om brist på jod
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
–
med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Enligt Världshälsoorganisationen lider 1,88 miljarder människor i världen, inberäknat i
vissa medlemsstater, brist på jod. Detta innebär att deras dagliga intag av jod
underskrider 150 mikrogram per dygn, trots att de har tillgång till livsmedel med tillsatt
jod, särskilt joderat salt.
B.
Brist på jod kan medföra allvarliga komplikationer, såsom psykisk och kognitiv
funktionsnedsättning och t.o.m. vissa typer av cancer.
C.
Den offentliga politiken som syftar till att minska förbrukningen av salt till mindre än 5
gram per dag, och den utbredda användningen av salt utan tillsatt jod inom
livsmedelsindustrin bidrar till att öka förekomsten av jodbrist i utvecklade länder, och
särskilt i vissa av EU:s medlemsstater.
1.
Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att främja användningen och
konsumtionen av joderat salt i livsmedelsindustrin och bland konsumenterna, i
synnerhet genom sitt ramprogram för folkhälsa.
2.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja den vetenskapliga forskningen
inom detta område för att kartlägga de bästa lösningarna för tillsättande av jod i
livsmedel.
PE596.640v01-00
SV
2/2
RE\1113028SV.docx