Åva gymnasium
NÅGRA GRUNDÄMNEN
Riskbedömning
Laborationen bedöms som måttligt riskfylld.
Brom, klor och bly är giftiga miljöfarliga ämnen. Koppar och jod är
hälsofarliga. Magnesium, svavel, väte, zink och aluminium
(pulverform) är brandfarliga. Dragskåp används för bly, brom, klor
och jod. Tag inte ut propparna från kolvarna.
Grundämnen: Aluminium, Jod, Träkol, Grafit, Zink, Väte, Tenn, Syre, Svavel,
Magnesium, Kisel, Koppar, Klor, Järn, Brom, Bly
Prov
Färg Aggregations- Lednings- Metall Icke- Grundämne Kemiskt
nummer
tillstånd vid
förmåga
metall
tecken
rumstemp.