Uploaded by Claus

2 lokalt och globalt

Lokalt och Globalt
-Allt hör ihop
Repetition
Fotosyntesen
Lokalt och globalt
-Vi är beroende av naturen
s. 86-91
Varför är vi beroende av naturen?
• Ge förslag till när vi människor har nytta av
naturen
Miljöproblem förr och nu
• Förr var miljöproblemen synliga
• Nedskräpning och fabriksutsläpp
• Sånt som inte syntes, fanns ej trodde man
Ingenting försvinner, allt finns kvar
• Återvunnen plast sparar 90% av energin
och vattnet som går åt för att göra ny
plast, det är brist på återvunnen plast!
• Men slängs det i havet bryts det sönder
till småbitar som djuren misstar för mat
• Varje år flyter 5000 m2
plast i land bara i Bohuslän!
• Det finns en ö i stillahavet som är dubbelt så
stor som Texas (Texas yta: 695 621 km2)
• Plasten från denna ö kommer att komma in i
kretsloppet
Kanske snart på din mattallrik,
osynligt?
Kretslopp
Vi påverkar varandra
• I södra Europa eldar man mycket med kol och
olja
• Föroreningar från dessa fossila bränslen sprids
hit med vindarna
• Regnet försuras då och sänker pH-värdet i
sjöarna
• Fiskarnas ägg dör
• Det blir mindre fisk till oss
• Våra utsläpp, mycket från olika resor vi gör,
påverkar andra länder
• Ex. koldioxidutsläppen bidrar till den förstärkta
växthuseffekten
• Blir det varmare på jorden stiger havsnivån
• Mycket allvarligt för ex. Maldiverna eftersom
deras högsta punkt är 7 m
över havet…
Resiliens
• Hur hållbart ett ekosystem är
• Har ekosystemet hög resiliens kan det
påverkas ganska mycket utan att falla ihop
• Är resiliensen låg krävs det
bara lite för att ekosystemet
ska kollapsa
•
http://apps.forskning.se/InfactPlaneten/index.html?lang=swe&nodeId=3510
David Bellwod
Hög resiliens
Låg resiliens
Ekologiskt fotavtryck
• Beroende på vår livsstil gör vi olika stora
avtryck på jorden
• Konsumerar vi mycket, blir avtrycket stort
Förbättringar som redan gjorts
•
•
•
•
Bly förbjöds i bensin (mer nästa bild)
Barn innehåller numera nästan inget bly alls
Giftet DDT utrotade nästan havsörnen
Genom förbud mot DDT och matning med
giftfritt kött lyckades man
få upp populationen
igen
Konsumtion av bly i olika användningsområden 1995 och 2005, ton
Bly
Skadar nervsystemet,
försämrad
intellektuell utveckling,
högt blodtryck, ökad
förekomst av hjärt- och
kärlsjukdomar. Foster
och små barn är
speciellt känsliga
Användningsområde
1995
2005
Ackumulatorer
22 000
20 000
Ammunition: kulor
300
310
Ammunition: hagel
880
270
Blykristallglas
1 320
120
Blymantlad kabel
3 000
0
Båtkölar
500
1 000-2 000
Elektronik, bildskärmar
1 355
500
Fiskesänken: yrkesfiske
400
200
Fiskesänken: sportfiske
200
200
Färg
330
30
Legeringar
860
800
Plastvaror
1 700
20
Strålskydd
70
70
Vikter: i hjul
400
400
Vikter: övriga
500
500
Totalt (avrundat)
33 000
25 000
Sveriges mål för framtiden
• Se s. 91
• Läs igenom och svara på frågorna (nästa bild)
så du förstår vad Sveriges miljömål går ut på.
1. Vad är växthusgaser
2. Hur kan människan påverka klimatet?
3. Vad är grödor?
4. Vad är försurning?
5. Vad är ozonskiktet?
6. Vad är biologisk mångfald?
7. Vad är övergödning?
8. Vad innebär ekologiskt hållbara vattendrag?
9. Vad är grundvatten?
10. Vad är produktionsförmåga?
11. Vad är en våtmark?
12.Vad menas med ”skogen ska behålla sin
avkastning”?