2. Lokalt och globalt Du får en text, de andra i klassen får andra

2. Lokalt och globalt
Du får en text, de andra i klassen får andra texter. Du får också frågor som du ska svara på. Fråga de
andra i klassen om hjälp för att få svar på frågorna. Du får inte läsa de andras lappar, de ska
muntligen förklara för dig.
Frågor
1. Vad är växthusgaser
2. Hur kan människan påverka klimatet?
3. Vad är grödor?
4. Vad innebär försurning?
5. Vad är ozonskiktet?
6. Vad är biologisk mångfald?
7. Vad är övergödning?
8. Vad innebär ekologiskt hållbara vattendrag?
9. Vad är grundvatten?
10. Vad är produktionsförmåga?
11. Vad är en våtmark?
12. Vad menas med ”skogen ska behålla sin avkastning”?
13. Vad är fotosyntes?
14. Hur kan vi människor få plast i oss?
15. Vad är negativt med kolkraftverk?
16. Vad innebär den förstärkta växthuseffekten?
17. Vad är DDT?
18. Var finns bly och varför är bly inte bra?
19. Vad är ett ekologiskt fotavtryck?
20. Vad är resiliens?
Fotosyntes innebär att växter tar
upp koldioxid, vatten och solljus. Av
detta bildar växterna syre och
socker.
Föroreningar sprids med vindarna
över jorden. Exempelvis
föroreningar från kolkraftverk sprids
till Sverige och orsakar här
försurning. Kolkraftverken bidrar
också till den globala
uppvärmningen.
Försurning beror bla på att fossila
bränslen som vi förbränner
innehåller svavel. Svavlet bildar
svavelsyra i luften och gör att fiskägg
dör, växter växer sämre och metaller
rostar snabbare.
Vårt ekologiska fotavtryck blir större
ju mer av jordens resurser vi
utnyttjar. Ju mer el vi använder, ju
mer saker vi skaffar och ju mer vi
reser, desto större ekologiskt
fotavtryck.
DDT är ett
insektsbekämpningsmedel som
förbjöds i Sverige 1975 eftersom det
även tog död på sälar och havsörnar.
Än idag kan man tyvärr fortfarande
hitta det i allt levande på jorden.
DDT tar lång tid att bryta ner och
sprids mycket.
Det finns mycket plast som slängts i
havet. Djur äter plastbitar, när de
sedan blir uppätna av större djur
hamnar plast partiklarna i det stora
djurets kropp. Om en människa
sedan äter detta djur får människan
plasten i sig.
Den förstärkta växthuseffekten
beror bla på att vi släpper ut så
mycket koldioxid. Det leder till att
öknar sprider sig, fler bränder,
översvämningar, att många djur dör
och att människor tvingas fly.
Ett ekosystem är djur, växter och allt
de behöver för att leva. Har ett
ekosystem hög resiliens kan det
påverkas ganska mycket utan att
falla ihop. Har ett ekosystem låg
resiliens krävs lite för att det ska
kollapsa.
Bly kan finnas i färg, ammunition,
plast, båtkölar och skadar
nervsystemet samt ger sämre
intellektuell utvekling hos barn
Växthusgaser kallas de gaser som får
värme att studsa tillbaka till jorden.
Ex Koldioxid, metan och ozon.
Vi människor påverkar klimatet
genom att släppa ut mycket
växthusgaser. Ex då vi kör bil, föder
upp nötkött (kor), flyger, använder
el från kolkraft.
Biologisk mångfald innebär att ett
område har ett stort antal olika
växter och djur. En regnskog har hög
biologisk mångfald, en veteåker har
låg biologisk mångfald.
Ekologiskt hållbar innebär att det
finns tillräckligt mycket djur, växter
och vad de behöver för att livet ska
kunna fortgå.
Grundvatten kallas det vatten som
finns under marken. Vi använder
detta vatten för att dricka och det är
därför viktigt att giftiga ämnen inte
sprids i naturen som kan läcka ner
till grundvattnet
Att man vill att skogen ska behålla
sin avkastning innebär att man vill
att den ska ge upphov till lika
mycket ex ved i framtiden som den
gör idag.
Grödor kallas växter som vi
planterar inom jordbruket och sedan
skördar.
Ozonskiktet är uppbyggt av
ozonmolekyler och det hindrar
skadlig strålning från att nå jorden.
Övergödning innebär att vi lägger ut
mer näringsämnen på åkrarna än
växterna kan ta upp. Näringen åker
då ner i jorden och sedan ut i hav
och sjö. Här blir det för mycket
näring, sjön växer igen och i havet
blir det mycket alger. Detta leder så
småningom till syrebrist.
Produktionsförmåga innebär att
något ska kunna fortsätta att
produceras, ”tillverkas”. Ex att det
ska kunna bli fler av ett visst djur.
En våtmark är en sjö som delvis växt
igen. Våtmarken förser ett stort
antal växter med vatten och ger en
bra miljö för djuren. Våtmarken kan
samla upp näringsöverskott från
åkrar innan det når havet.