Uttalande om biologisk mångfald

Uttalande om biologisk mångfald
Bevarandet av biologisk mångfald är en hörnsten i Lundin Petroleums
åtagande om att skydda miljön.
Lundin Petroleum ser vikten av att bevara den biologiska mångfalden där
prospekterings- och produktionsverksamhet bedrivs, vilket innefattar
ekosystem och levande organismer som djur, växter, gener och deras
livsmiljöer. Särskild vikt läggs vid områden som är ekologiskt rika eller
känsliga som skogar, flodmynningar, mangrove, korallrev, vattendrag och
områden som är skyddade enligt kriterier från IUCN, UNESCO och Ramsar.
Bolaget stödjer målen i konventionen om biologisk mångfald, särskilt målen
om bevaring av biologisk mångfald och den strategiska målsättningen att
förbättra biologisk mångfald genom skydd av ekosystem, arter och genetisk
mångfald.
Biologisk mångfald är integrerat i Lundin Petroleums miljöledningssystem
och i beslutsfattande processer, referensstudier och miljöpåverkansstudier
genomförs, dialog med lokalbefolkningar och experter på biologisk
mångfald förs och bidrag ges till forskning och utveckling samt
organisationer som arbetar med bevaring av biologisk mångfald. Lundin
Petroleum är fast beslutet att undvika, begränsa, återställa eller kompensera
de potentiella effekter dess verksamhet kan ha och att positivt bidra till
bevarandet av biologisk mångfald under verksamhetens alla stadier.