Biologi åk 9 – Evoultionen

advertisement
Biologi åk 9 – Evoultionen
Mål att sträva mot
– utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser,
– utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning,
– utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett
evolutionsperspektiv,
– utvecklar kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva
naturen,
Mål att uppnå
– känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk
mångfald,
– kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,
– kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om bevarande
av naturtyper och mångfalden av arter
– kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till förbättringen av
våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats,
Mål för godkänt
•
•
•
•
•
•
Kunna vad ordet evolution betyder.
Veta vad Charles Darwin är känd för.
Känna till begreppen fossil, tidsålder, släktskap, art, naturligt urval, biologisk mångfald,
mutationer och fotosyntesen.
Kunna vad som krävs för att liv ska uppstå
Känna till jordens utveckling enligt olika teorier
Känna till teorin om hur människan har utvecklats
Mål för väl godkänt
• Kunna förklara begreppet evolution och hur det påverkat människans världsbilder
• Kunna förklara Darwins teorier om utvecklingsläran
• Kunna förklara begreppen släktskap, art, naturligt urval, biologisk mångfald , mutationer
• Kunna argumentera för olika teorier om hur jorden har utvecklats
• Kunna argumentera för olika teorier om livets utvecklingslära
• Kunna redogöra för människans olika utvecklingsstadier
Mål för mycket väl godkänt
• Kunna se sambanden mellan begreppen släktskap, naturligt urval, biologisk mångfald,
mutationer och veta hur de har påverkat evolutionen
• Beskriver med exempel hur teorierna har påverkat människors världsbilder
Download