Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll Kropp och hälsa

Biologin och
världsbilden
• Livets utveckling och organismers
anpassningar till olika livsmiljöer
Skönlitteratur, myter, konst och äldre tiders
naturvetenskap
• Historiska och nutida upptäckter
inom biologiområdet
• Olika kulturers beskrivningar och
förklaringar av naturen
Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll
Natur och
samhälle
Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll
• Människans beroende av och påverkan på
naturen
• Hållbar utveckling
• Ekosystemtjänster
• Djurs, växters och andra organismers liv
• Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband
• Ekosystem i närmiljön
• Naturen som resurs för rekreation och
upplevelser
Kropp och hälsa
Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll
• Hur den psykiska och fysiska hälsan
påverkas
Sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel
• Människans organsystem
Namn, utseende, placering, funktion och samverkan
• Människans pubertet, sexualitet och
reproduktion
• Identitet, jämställdhet, relationer, kärlek
och ansvar
Biologi åk 4-6 - Centralt innehåll
Biologins metoder
och arbetssätt
• Fältstudier och experiment
Planering, utförande och utvärdering
• Hur djur, växter och andra organismer kan
identifieras, sorteras och grupperas
• Dokumentation av undersökningar
Tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
• Tolkning och granskning av information
Biologi - Förmågorna
använda
kunskaper
beskriva
granska
förklara
kommunicera
använda begrepp
ta ställning
genomföra