lpp skogen - 06ankarkidzen

advertisement
Skogen
Syfte
Genom undervisningen i ämnena biologi och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att



Använda kunskaper i kemi och biologi för att granska information och ta
ställning i frågor som rör ekologi.
Genomföra undersökningar
Använda biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara
biologiska och kemiska samband i naturen.
Centralt innehåll
Natur och samhälle




Djurs, växter och andra organismers liv
Naturen som resurs för rekreation och upplevelse och vilket ansvar vi har för
den.
Ekosystem i närmiljön, namn på vanligt förekommande arter.
Fotosyntes, förbränning och andra ekologiska samband.
Verktyg
Vi kommer att utveckla kunskaper om skogen genom att:






Se filmer.
Läsa olika texter.
Skriva egna texter.
Göra fältstudier i närmiljön.
Dokumentera genom att fotografera och skriva om växter och djur.
Lära dig, förstå och använda olika biologi och kemibegrepp.
Förmågor och kunskaper
Genom undervisningen ska du utveckla dina förmågor att:
Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att;





Genomföra undersökningar och dokumentera dessa,
ställa hypoteser, dra slutsatser, och resonera kring resultaten.
Söka och använda vetenskaplig information till att skapa texter.
Formulera frågeställningar.
Diskutera och samtala om naturen och dess användning och nytta i samhället.
Kunskapskrav – E-nivå
Här kommer text
X
Kunskapskrav – c-nivå
Här kommer text
x
Kunskapskrav – A-nivå
Här kommer text
Download