Ur långsiktiga mål

Människokroppen
Ur långsiktiga mål


kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Ur syfte
Biologi
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Kemi
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
Idrott och hälsa
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• förebygga risker vid fysisk aktivitet...
Ur centralt innehåll
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och
behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan…
• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
Konkreta mål
Eleven kan…
 ge några exempel på människans organ, dess utseende och dess funktion(NO)






förklara matens väg genom kroppen(NO)
ge exempel på hur hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel.(NO)
ge exempel på några maträtters innehåll och förklara vilken betydelse dessa maträtters
näringsämnen har för hälsan.(NO)
ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel
och idrotter. (Idrott och hälsa)
ge exempel på och beskriva skelettets, muskulaturen och nervsystemet. (NO)
diskutera och samtala om faktorer som påverkar hälsan positivt som negativt. (NO)
Bedömning
Eleven visar sina kunskaper genom att:
 vara aktiv på lektioner vid genomgångar, fältstudier/laborationer, samtal och
diskussioner.
 beskriva sina kunskaper i arbeten
 göra test/prov