LPP år 6 biologi, Varför finns det så många olika blommor?

advertisement
LPP år 6 biologi,
Varför finns det så många olika
blommor?
Träd, blommor och växter kan se så oändligt olika ut. Varför är det så? Hur
många olika finns det? Hur delas de in? Finns det några onödiga växter? Vad
behöver de för att leva och hur skaffar de barn och barnbarn?
Spelar växterna någon roll för oss?
Efter det här arbetsområdet ska du ha kunskap om:
•
•
•
•
•
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär
för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av
vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och
ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till
exempel för jordbruk och fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på
vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke
levande miljön.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har
när vi nyttjar den.
Undervisning:
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner med hjälp av
Smartboarden. Vi går ut och tittar på växter i närmiljön som vi undersöker. Vi
ser på filmer och läser i böcker. Vi använder läromedlen ”Koll på NO” och ”Boken
om fysik och kemi”
Bedömning:
Vi kommer att bedöma hur du väl du kan genomföra systematiska
undersökningar, granska information, det vill säga hur du kan läsa och förstå
olika faktatexter och hur du skriver källkritik. Vi kommer också att bedöma hur
väl du kommunicerar både muntligt och skriftligt. Hur du använder och förstår
olika begrepp inom området kommer också att bedömas.
Elevens kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven år 6 i biologi
Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven
Natur
E
C
A
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Genomför systematiska
undersökningar.
☐
☐
☐
Analysförmåga
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Begreppsförståelse
Kommentar
Använder och förstår
begrepp inom området
Informationshantering
Tar fram information
och är källkritisk
Känner till växtens olika
delar och vet hur de
samverkar och påverkas
av miljö. Anpassning
Kommunikativ förmåga
Gör tydliga
redovisningar av sina
resultat. Uttrycker sig
tydligt både muntligt
och skriftligt.
Lärare: Solbritt Gåhlin
Läsår: 2015/2016
Datum:
Download