LPP år 4 biologi, Varför ser växter ut som de gör? Spelar växterna

advertisement
LPP år 4 biologi,
Varför ser växter ut som de gör?
Växter kan se så oändligt olika ut. Varför är det så? Hur delas de in?
Vad behöver de för att leva och hur skaffar de barn och barnbarn?
Spelar växterna någon roll för oss?
Efter det här arbetsområdet ska du ha kunskap om:
(Centralt innehåll ur Lgr 11)
•
•
•
•
•
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär
för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och pollinering
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes och ekologiska
samband
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på
vanligt förekommande arter.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har
när vi nyttjar den.
Undervisning:
Vi kommer ha exkursioner och göra undersökningar. Vi kommer att ha
gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi ser på filmer och läser i böcker.
Vi använder läromedlen ”Koll på NO”, Puls Geografi Sverige och …
Mål;
(Syfte och kunskapskrav ur Lgr 11)
Att
Att
Att
Att
Att
du
du
du
du
du
kan använda och använder och förstår olika begrepp inom området.
kan läsa och förstå faktatexter.
på ett organiserat sätt kan genomföra undersökningar och exkursioner.
kan berätta och diskutera
kan skriva ned fakta och dina resonemang.
Begrepp;
blomma
livscykel
rot
fotosyntes
stjälk/stam
blad
frö
ståndare/pistill/pollen
allemansrätt
Elevens kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapskraven år 6 i biologi * utifrån elevens aktuella årskurs
Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven
Biologi
Otillräckliga
kunskaper
Godtagbara
kunskaper
Mer än
godtagbara
kunskaper
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Genomför systematiska
undersökningar.
☐
☐
☐
Analysförmåga
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Begreppsförståelse
Kommentar
Använder och förstår
begrepp inom området
Kan beskriva en växts
livscykel
Procedurhantering
Tar ansvar för att förstå
information som ges
muntligt och skriftligt.
Tar fram information
från flera källor.
Känner till växtens olika
delar och vet hur de
samverkar och påverkas
av miljön.
Kommunikativ förmåga
Gör tydliga
redovisningar av sina
resultat.
Uttrycker sig tydligt
både muntligt och
skriftligt.
Lärare: Tina Häggholm & Anna Buckard
Läsår: 2015/2016
Datum:
Download