En 1-6 Kunskapsprofil

advertisement
En 1-6
Kunskapsprofil – engelska
Elevens namn:
Årskurs:
Datum:
Attityd till ämnet
Det här går bra
Det här är svårare
Hur går vi vidare?
Elevens kommentar:
Elevens kommentar:
Elevens kommentar:
Gemensamt:
Lärarens kommentar:
Lärarens kommentar:
Lärarens kommentar:
Sid. 1
Elevens namn:
LYSSNA
Förmåga att
– förstå och tolka innehållet i talad
engelska
KOMMENTAR:
A1*
Årskurs 6**
(Enl. den europeiska
referensskalan)
Godtagbara kunskaper enl.
kursplanens kunskapskrav
Betygsnivå E
En 1-6
Utvecklingsnivåer
RECEPTION
– använda språkliga strategier för
att förstå
LÄSA
Förmåga att
– förstå och tolka innehållet i olika
slags texter
KOMMENTAR:
PRODUKTION/INTERAKTION
– använda språkliga strategier för
att förstå
TALA/SAMTALA
Förmåga att
– formulera sig och kommunicera i
tal
–
använda språkliga strategier för
att förstå och göra sig förstådd
–
anpassa språket
SKRIVA/SKRIFTVÄXLA
Förmåga att:
– formulera sig och kommunicera i
skrift
KOMMENTAR:
KOMMENTAR:
– använda språkliga strategier för
att göra sig förstådd
– anpassa språket
*Nivå A1 kan ej knytas till någon speciell årskurs.
**Godtagbara kunskaper i årskurs 6 motsvarar A2 på den europeiska referensskalan.
Kunskapsprofil – engelska
Sid. 2
Download