Lpp engelska skriva år 4

advertisement
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: Engelska skriva Åk: 4
Följande förmågor ska utvecklas:



Att formulera sig och kommunicera i skrift på engelska.
Att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd i skrift.
Att anpassa språket i sina texter efter olika syften, mottagare och
sammanhang.
Detta centrala innehåll ska bearbetas:


Vi kommer att arbeta med att skriva presentationer, instruktioner,
meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.
Vi kommer att arbeta med språkliga strategier för att i skrift göra sig
förstådd när språket inte räcker till (t.ex. omformuleringar).
Kunskapskrav/mål för aktuell period:
Eleven visar att hon/han kan:



Skriva texter om sig själv
Skriva faktatexter, dialoger och berättelser på engelska både på egen
hand och tillsammans med andra.
Göra några enkla förbättringar av dina texter så att tydligare och mer
varierade.
Bedömning sker genom att:
Ansvarig pedagog observerar och utvärderar kontinuerligt i undervisningen
elevens kunskaper i att producera olika typer av texter på engelska, samt om
eleven kan göra enkla förbättringar av de texter han/hon skriver på
engelska.
Download