LPP Arbetsområde: Mall med förklaringar kring

PP Arbetsområde: Engelska åk 6 höstterminen
Namn:
Skola: Mellbystrandsskolan
Innehåll
Vad du ska arbeta med
Vi ska titta på Goal samt arbeta med
tillhörande uppgifter.
.Arbetsformer
Hur du ska arbeta
Vi ska arbeta i helklass, mindre
grupper, par och enskilt.
Vi ska skriva ett arbete om London.
Vi ska arbeta både muntligt och
skriftligt med uppgifterna.
Vi ska arbeta med att göra muntliga
presentationer och redovisningar på
engelska.
Vi ska arbeta med oregelbundna verb
och kunna använda dem i rätt form
både muntligt och skriftligt.
Centralt innehåll
Mål och kunskapskrav
Vad du ska kunna
Du ska kunna förstå vardagliga texter
på engelska och kunna återge
innehållet i tal och skrift.
Du ska kunna skriva texter.
Underlag för bedömning
Hur du ska visa dina kunskaper
Du ska visa dina kunskaper genom att
vara aktiv under lektionerna.
Du ska visa dina kunskaper i de texter
du skriver och läser upp.
Du ska kunna berätta om det du har
skrivit muntligt med hjälp av ord och
fraser.
Du ska använda dig av olika strategier
för att förstå texter och bearbeta dina
framställningar.
Kunskapskrav eller del av kunskapskrav för arbetsområdet
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
engelska används.
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och
texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och
innehåll.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra
medier.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel
engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och
välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera
innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och
texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för
lyssnande och läsning.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven
formulera sig med fraser och meningar.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt
fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta,
och göra förbättringar av, egna framställningar.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används
i texter och talat språk i olika situationer.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser
och meningar.
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av
framställningar och samtal.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som
löser problem i och förbättrar interaktionen.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till
exempel omformuleringar.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och
bekräftande fraser och uttryck.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.
Övergripande mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att
kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt
sätt.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med
andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Förankring i kursplanens syfte
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Elevens självbedömning
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag bra?
Lärarens bedömning
Detta har eleven visat att han/hon kan(summativ):
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag mindre bra?
Detta kan eleven utveckla(formativ):
Vad kan jag tänka på för att utvecklas vidare i ämnet?