Luftens grundläggande egenskaper

advertisement
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: NO – Luftens grundläggande egenskaper
v. 45-47
Åk: 3
Följande förmågor ska utvecklas:
Lgr 11
Eleven utvecklar sin förmåga att:

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Lgr 11
 Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Lgr 11
 Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna
iakttagelser.
Bedömning sker genom att:

Hur aktiv eleven är på lektionerna och

hur väl eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till
egna iakttagelser.
Download