Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700-1850 Åk 4

advertisement
Lokal pedagogisk planering 2013-2014
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: Historia – Ökat utbyte och
jordbrukets omvandling, ca 1700-1850
Åk: 4-6
Följande förmågor ska utvecklas:
Lgr 11
Eleven utvecklar sin förmåga att:
• Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av
tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa
historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika
sammanhang och utifrån olika perspektiv,
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap
kan ordnas, skapas och användas.
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Lgr 11
• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till
exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika
människor och grupper.
• Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
• Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta
om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn,
kvinnor och män.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Lgr 11
1. Hur väl eleven visar kunskaper om historiska förhållanden,
skeenden och gestalter under olika tidsperioder. (1)
Eleven ska ha kunskap om;
- befolkningsökningen
- storskiftet
- fattigdom
- industrialiseringen
- rösträtt
- emigration
- Sveriges handel och kulturella utbyte med andra länder
2. Hur väl eleven kan föra resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändringar och människors
levnadsvillkor och handlingar. (2)
Eleven ska kunna ange orsaker och konsekvenser av;
- befolkningsökningen
- storskiftet
- fattigdom
- industrialiseringen
- rösträtt
- emigration
- Sveriges handel och kulturella utbyte med andra länder
3. Hur väl eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna inom
kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat
vår samtid, och hur väl eleven motiverar sitt resonemang med
hänvisningar till det förflutna. (4)
Eleven känner till vilka konsekvenser migrationen från Europa fick i
Amerika och kan se spår av denna idag.
4. Hur väl eleven använder historiska begrepp på ett fungerande
sätt. (7)
Eleven känner till och kan använda begrepp som;
- Industrialisering
- Emigration
Hur vi kommer att arbeta för att uppnå
målen:
•
•
•
•
Läsa texter och diskutera dessa
Titta på filmer
Ta del av källmaterial i form av brev
Arbeta självständigt med att svara på frågor
Bedömning:
Läraren bedömer i vilken utsträckning eleven når upp till ovan angivna
kunskapskrav. Det läraren kommer att göra bedömningen utifrån är elevens
insats vad det gäller;
• deltagande i diskussioner och annat arbete inom området
• skriftligt prov
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards