PP Samhällskunskap – ekonomi

advertisement
PP Samhällskunskap – Ekonomi
Centralt innehåll:
Samhällsresurser och fördelning
 Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst
och konsumtion.
 Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad
kommuner, landsting och stat använder
skattepengarna till.
 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar
av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av,
välstånd och fattigdom.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
 Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka
miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel
olika tillgång till utbildning, hälsovård och
naturresurser samt några bakomliggande
orsaker till detta. Enskilda människors och
organisationers arbete för att förbättra
människors levnadsvillkor.
Kunskapskrav:
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar
det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver
då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger
då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och
prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av
ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och
väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Så kommer vi jobba med området:



Lösa uppgifter i arbetsboken med stöd av läroboken.
Grupp och klassrumsdiskussioner där vi gemensamt ökar var förståelse och
kunskap inom området.
Titta på filmer som belyser och problematiserar viktiga frågor inom området.
Så kommer vi att testa våra kunskaper:

Skriftligt prov som ni pluggar till med hjälp av arbetsboken, anteckningar och
begreppslistan.
Download