Samhällsekonomi År 9

advertisement
Samhällsekonomi
År 9
E
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att
undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då enkla samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande
sätt.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse i
sammanhanget.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband
med enkla och till viss del underbyggda resonemang
C
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka
hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom- och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett
relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband
mellan olika faktorer som har betydelse i sammanhanget
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis
komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
A
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att
undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse i sammanhanget.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa
samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Alltså ska du kunna:
-
Förklara nya ord och begrepp
-
Ekonomins tre grundfrågor
-
Förklara de olika ekonomiska systemen
-
Förklara samband mellan utbud och efterfrågan - prisbildning
-
Förklara det ekonomiska kretsloppet - alltså hur hushållens, företagens och det
offentligas ekonomi hänger samman
-
Förklara varför vi har konjunktursvängningar, vilka konsekvenser de ger samt åtgärder
som kan sättas in för att stabilisera ekonomin
-
Förklara hur Sveriges ekonomi hänger ihop med resten av världens
Ord och begrepp
Ekonomi
Privatekonomi/företagsekonomi/samhällsekonomi
Inkomst/intäkt
Utgift/kostnad
Budget
Fri konkurrens
Lokal/global
Jämviktspris/marknadspris
Monopol
Oligopol
Kartellbildning
Marknadsekonomi
Planekonomi
Blandekonomi
Marknadsekonomi
Konsumtion
Produktion
Offentlig sektor
Kapital
Ränta – inlånings/utlåningsränta
Inkomstskatt
Moms
Export/import
Konjunktur – hög/låg
Inflation
Penningpolitik
Reporänta
Finanspolitik
Ekonomisk globalisering
BNP
Ekonomisk tillväxt
Strukturförändring
NIC-länder
Download