Sveriges demografi namn: Det här avsnittet kommer att handla om

advertisement
Sveriges demografi
namn: ____________________
Det här avsnittet kommer att handla om Sveriges befolkning. Hur många vi är, vilka vi är och hur det
har och kommer att utvecklas samt hur det kontrolleras. Vi läser främsta samhällskunskap.
Centralt innehåll
Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till
exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Kunskapskrav
E
C
A
Eleven har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att
undersöka hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då enkla samband inom
och mellan olika
samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla
resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och
påverkar varandra och beskriver
då enkla samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Eleven har goda kunskaper om
olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda
kunskaper om olika
samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att
undersöka hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då komplexa samband
inom och mellan olika
samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas
av och påverkar varandra och
beskriver då komplexa samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers
möjligheter att påverka sin egen
och andras livssituation.
Eleven visar det genom att
undersöka hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra relativt väl
utvecklade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas
av och påverkar varandra och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Planering
Vecka
2
3
4
5
6
1
Innehåll
Sveriges befolkning och dagsläget
Migration och kommunernas styre
(datorer) Ekonomiskt läge i kommuner och välfärd
Befolkningsproblematik såsom segregering och utflytt/omfördelning
Sammanfattning och prov
Examination


Färdigställande av scribblemap
Skriftligt prov
Läromedel
Utkik-samhällskunskap. Kapitlet om ”Sveriges befolkning och välfärd” sidan 10-30 samt
”kommunerna” på sidan 218-219.
Scribblemap
Vi kommer att under två lektioner arbeta parvis i en vislet och sammanställa våra tankar i en
scribblemap.
Under den första lektionen så går vi igenom visleten:
http://visenorrkoping.blogspot.se/2016/01/sveriges-befolkning-fordelning-och.html tillsammans och
ni får reflektera utifrån denna i ett google docs som vi öppnar via classroom.
Under andra lektionen så kommer ni att få använda er av visleten och era reflektioner i docs för att
göra en ”scribblemap”. Denna hittar ni på hemsidan: https://www.scribblemaps.com/ Ni måste
därefter zooma in till Sverige. Sedan lägger ni in fakta i kartan och ni avslutar sedan med att skriva ut
kartan till mig. Behöver ni mer information så går ni till avsnittet om ohälsa. All fakta ska konstrueras
enligt följande form:
a.
b.
Vad är speciellt för befolkningen i denna kommun och varför?
Vilka tips har ni till den aktuella kommunen?
Instuderingsfrågor till provet
1. Hur har Sveriges befolkning förändrats de senaste 250 åren?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2
2. Vad betyder medellivslängd?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Hur och varför förändrades medellivslängden i Sverige mellan 1800 och 1920?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Hur hänger begreppen fruktsamhetstal och naturlig folkminskning ihop?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Var bor det flesta människor i Sverige?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3
6. Vilka konsekvenser får befolkningens ojämna fördelning i landet?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Vilka fördelar och nackdelar finns med att bo på landsbygden jämfört med en storstad?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.
Hur ser migrationen ut till och från Sverige?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Vilka orsaker ligger bakom hur migrationen ser ut?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4
10. Vilka områden går mycket av våra skattepengar till? Hur skulle du vilja förändra det?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Varför finns det skatter?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Ge exempel på några skatter som finns och vad de innebär.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Vad är ett välfärdssystem?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5
14. Ge exempel på två befolkningsproblem som finns i Sverige samt hur de går att lösa.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Fungerar den välfärd vi har idag i Sverige? Varför/varför inte?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. Beskriv två sätt att beskriva fattigdom.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6
17. Hur styrs en kommun?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Vilka uppgifter har en kommun?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Viktiga begrepp
Befolkningsstatistik
nativitet
fruktsamhetstalet
naturlig folkminskning
invandring
befolkningspyramid
befolkningstäthet
urbanisering migration
immigration emigration
arbetskraftsinvandring
asylsökande anhöriginvandring
flyktingar
uppehållstillstånd
mortalitet
levnadsstandard
befolkningsproblem
välfärdssystem
skattesystem inkomstskatt mervärdeskatt
arbetsgivaravgift
avfolkningsbygd
barnbidrag
segregation
integration
barnomsorg studiebidrag ekonomiskt bistånd
absolut fattigdom
7
medellivslängd
relativ fattigdom
föräldrapenning
försörjningsstöd
pension
Download