Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan
Ämne: Ge, Sh
Område: Europa och EU
Klass: 8C
Tid: v. 18-21
Förväntat
resultat –
Vad du ska
kunna när
arbetsområdet
är slut.
Du ska kunna:
Namn och läge på Europas viktigare länder, vatten, öar, berg, regioner och städer.
Hur olika regioner i Europa har olika förutsättningar för vad som produceras och
konsumeras p.g.a. klimat och vegetation.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna
kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av Europa.
Kartan och dess uppbyggnad med, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och
olika tematiska kartor
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om
geografi.
Europeiska unionen och nordiskt samarbete, dess bakgrund och vad de innebär.
Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur
man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Översiktlig
planering
Vi kommer att jobba med Europas namngeografi för att sedan gå vidare och titta mer
på Europas regioner och hur klimat och vegetation påverkar människan och samhället.
Geografin knyter vi samman det med EU och andra europeiska samarbetsformer.
Materialet som kommer att användas är : kartbok, häftet ”EU på 10 minuter” (som
kompletteras med Samhällskunskap B s. 64-73), Geografiboken valda delar av s. 267295 ,arbetsstenciler, spelet EU-resan och filmer.
Uppgift som
ska bedömas
Läxförhör på Europas kartgeografi, d.v.s. regioner, länder, huvudstäder, större berg, öar
och viktiga vatten den 8/4.
Läxförhör EU 15/4
Prov v. 21 (ej på namngeografi och EU)
Kunskapskrav
– Så här
kommer
uppgiften att
bedömas
Lycka till!
E
C
A
Eleven har grundläggande
kunskaper om samspelet mellan
människa, samhälle och natur,
och visar det genom att föra
enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
befolkningsfördelning, migration,
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika delar
av världen.
Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka var olika
varor och tjänster produceras och
konsumeras, och beskriver då
enkla geografiska mönster.
Eleven kan undersöka omvärlden
och använder då kartor, metoder
och tekniker på ett i huvudsak
fungerande sätt.
Eleven har grundläggande
kunskaper om världsdelarnas
(Europas) namngeografi och
visar det genom att med viss
säkerhet beskriva lägen på och
storleksrelationer mellan olika
geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om
samspelet mellan människa,
samhälle och natur, och visar det
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av
befolkningsfördelning, migration,
klimat, vegetation och
klimatförändringar i olika delar
av världen.
Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett
relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka var olika
varor och tjänster produceras och
konsumeras, och beskriver då
förhållandevis komplexa
geografiska mönster.
Eleven kan undersöka omvärlden
och använder då kartor, metoder
och tekniker på ett relativt väl
fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om
världsdelarnas (Europas)
namngeografi och visar det
genom att med relativt god
säkerhet beskriva lägen på och
storleksrelationer mellan olika
geografiska objekt.
Eleven har mycket goda
kunskaper om samspelet
mellan människa, samhälle
och natur, och visar det
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om orsaker till
och konsekvenser av
befolkningsfördelning,
migration, klimat, vegetation
och klimatförändringar i
olika delar av världen.
Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett
väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka var
olika varor och tjänster
produceras och konsumeras,
och beskriver då komplexa
geografiska mönster.
Eleven kan undersöka
omvärlden och använder då
kartor, metoder och tekniker
på ett väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda
kunskaper om världsdelarnas
(Europas) namngeografi och
visar det genom att med god
säkerhet beskriva lägen på
och storleksrelationer mellan
olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar
det genom att undersöka hur
ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då enkla samband inom
och mellan olika
samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla
resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och
påverkar varandra och beskriver
då enkla samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Eleven har goda kunskaper om
olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra relativt väl
utvecklade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas
av och påverkar varandra och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Eleven har mycket goda
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka
hur ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då komplexa
samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och
modeller på ett väl
fungerande sätt. Eleven kan
föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om
hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då
komplexa samband mellan
olika faktorer som har
betydelse för individers
möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.