Kar
World´s Children´s Prize
Under detta arbetsområde kommer du lära
dig om barns rättigheter. Du kommer också
lära dig mer om hur barn lever i olika delar av
världen och varför barns livssituation ser så
olika ut. Du ska också träna på att jämföra
ditt liv med andras och kunna förklara varför
de ser så olika ut.
Centralt innehåll från läroplanen:



Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika
tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt
några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda
människors och organisationers arbete för att förbättra
människors levnadsvillkor. (Ge)
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och
påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för
individen, familjen och samhället. (SH)
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och
betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen. (SH)

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet,
könsroller och jämställdhet. (SH)

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
(SH)
Förmågor du ska träna på och visa att du har:
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar
det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda
och fungerar och beskriver då samband inom olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda
begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna
och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna
kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har kunskaper om vad demokrati är och hur
demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom
att föra resonemang om hur demokratiska värden och principer
kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du kommer att bedömas utifrån:
 Ett avslutande prov.
 Hur informationen förmedlas i text
och bild på din reklamplansch.
 Din muntliga redovisning.