Samhällskunskap
Demokrati och diktatur
- ett samhälle kan styras på olika sätt
På många håll i världen finns människor som lever i diktaturer. I en
diktatur har bara en eller några få personer makter och hindrar
befolkningen från att tycka och tro som de vill. Människor får inte
kritisera eller granska dem som styr. Befolkningen får inte heller rösta
på andra partier eller se på tv-sändningar som kritiserar styrelsesättet.
Eftersom vi i Sverige lever i en demokrati kan vi ha svårt att föreställa
oss hur det är att leva i en diktatur. Vad kännetecknar en demokrati
respektive diktatur? Hur kan vi använda våra demokratiska
rättigheter? Har det alltid varit demokrati i Sverige? Vilken betydelse
har du själv för att demokratin ska fungera?
Syfte:

Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar förtrogenhet
med de mänskliga rättigheterna
och med demokratiska processer
och arbetssätt. Den ska också bidra
till att eleverna tillägnar sig
kunskaper om, och förmågan att
reflektera över, värden och
principer som utmärker ett
demokratiskt samhälle.
Undervisningens innehåll:

Demokratiska fri- och rättigheter
samt skyldigheter för medborgare i
demokratiska samhällen. Etiska
och demokratiska dilemman som
hänger samman med demokratiska
rättigheter och skyldigheter.

Sveriges politiska system med
Europeiska unionen, riksdag,
regering, landsting och kommuner.
Var olika beslut fattas och hur de
(Centralt innehåll Lgr 11)
Samhällskunskap
påverkar individer, grupper och
samhället i stort. Sveriges
grundlagar.

Tid:
Detta skall vi göra:
Efter avslutat arbetsområde ska du ha
kunskap om:
Redovisning:
Några olika stats- och
styrelseskick i världen.
v. 9-11

Genomgångar

Film

Läsa

Arbetsuppgifter

Gruppdiskussioner

Övningar

Demokrati och diktatur

Så styrs Sverige

Riksdag och regering

Landsting

Kommuner
Du visar dina kunskaper på
arbetsområdet, dels på lektionerna
genom att delta i uppgifterna, dels
genom att göra ett prov.
Provdatum: v.12
Bedömning
Enligt bedömningsmatris