Kunskapskraven samhällskunskap E nivå med konkreta exempel
Vi går igenom tillsammans vad det innebär att du ska kunna i detta
arbetsområde. Det är din skyldighet att tala med mig och berätta om du inte
förstår vad som krävs av dig för att du ska nå ditt personliga mål. Din
skyldighet att se på den nivå i kunskapskriteriet som du strävar efter - att se
progressionen, att kvalitén höjs.
Eleven har grundläggande kunskaper
om olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka
hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och fungerar
och beskriver då enkla samband inom
och mellan olika samhällsstrukturer
. I beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett i huvudsak
fungerande sätt
Eleven kan föra enkla resonemang om
hur individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra, och beskriver då
enkla samband mellan olika faktorer
som har betydelse för individers
möjligheter att påverka sin egen och
andras livssituation
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur
olika perspektiv och beskriver då enkla
samband med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss del
underbyggda argument och kan då i
viss utsträckning växla mellan olika
perspektiv
Begreppet struktur skulle kunna översättas med ordet ordning. Här
ingår alltså övergripande kunskaper om hur ett samhälle är uppbyggt
och fungerar . Vi ska tex titta på 1) politiska strukturer - hur det
politiska systemet ser ut i en demokrati och en diktatur.
Den 2) ekonomiska strukturen i det svenska samhället i stora drag (
Ekonomiska kretsloppet)
.
*Du ska kunna undersöka och beskriva hur den Svenska demokratin
fungerar.
- hur vårt valsystem fungerar.
- hur landet styrs genom riksdag och regering.
*Du ska lära dig ord och begrepp som hör till området. Under arbetets
gång ska du skriva upp de centrala ord och begrepp som är nödvändiga
att förstå för att kunna beskriva och förklara det vi talar om
*Du ska kunna förklara och berätta om viktiga skillnaderna för en
människa som lever i en demokrati och en människa som lever i en
diktatur.
*Du ska kunna berätta om de viktiga rättigheterna åsiktsfrihet,
yttrandefrihet och tryckfrihet , och hur det har betydelse för
människornas möjlighet att påverka sitt liv.
*Mediernas roll för demokratin
*Ha grundläggande kunskap om de viktigaste politiska ideologierna.
*Ta reda på hur olika ideologier ser på några grundläggande viktiga
samhällsfrågor
*Du ska kunna förklara vad du tycker i någon viktig viktiga frågor och
visa vilka fakta du stöder din åsikt på. Viktigt att du kan motivera,
diskutera argumentera. Inte bara berätta fakta.
Att växla mellan olika perspektiv innebär att du ska kunna se saker från
olika håll. Se hur tex en konservativ och en socialist ser på samma fråga
ur olika perspektiv .
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse
och ger exempel på hur de kränks och
främjas i olika delar av världen.
* Du ska kunna ge ex på samt förklara vad som menas med mänskliga
rättigheter.
* Ge exempel på något land i världen där de mänskliga rättigheterna
inte gäller.
Eleven kan redogöra för de
nationella minoriteterna och deras särställning och
rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om
demokratiska värden och processer och visar det
genom att föra enkla resonemang om
demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om
för- och nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och
använder då olika källor på ett i huvudsak
fungerande sätt och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Ta reda på vilka Sveriges nationella minoriteter är och deras
rättigheter.
Du ska kunna tala/diskutera med någon vuxen om
demokrati. Visa att du förstår att vi inte bara har
demokratiska rättigheter utan också skyldigheter. ( Vad
händer om folk slutar rösta , om folk inte bryr sig?
Finns det för och nackdelar med demokrati/diktatur vilka , i
vilket sammanhang )


Du ska visa att du kan hitta information med hjälp av
din dator.
Du ska använda dig av information som är ” sann”
och riktig och kunna förklara varför man kan lita på
din fakta. ( källkritik)