Demokrati, lag och rätt, FN I detta arbetsområde kommer vi att

Demokrati, lag och rätt, FN
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur rättssystemet i Sverige
fungerar. Vi tar upp frågor som rör vår vardag, vad händer till exempel om jag kör moppe
när jag är 13 år? Om jag blir rånad, vad kan jag få för stöd?
Vi kommer också att arbeta med demokratiska fri och rättigheter och om FN:s mänskliga
rättigheter. Sveriges minoriteter och deras rättigheter kommer vi också belysa. Vi tar också upp
aktuella demokratiska frågor som vilka rättigheter papperslösa i Sverige har.
Konkreta mål för dig som elev- efter avslutat arbetsområde
Du skall:
o ha kunskap om varför vi har lagar i samhället.
o känna till hur den svenska lagboken är uppbyggd.
o ha kunskap om vad som händer då ett brott begåtts (undersökningar, anhållande,
häktning)
o ha kunskap om vad som händer i domstolen, olika typer av domstolar och olika typer
av straff/vård.
o kunna resonera kring varför vissa begår brott och ha förståelse för dem som blir
drabbade av brott.
o själv kunna resonera och ta ställning till olika frågor kring brott och straff.
o ha kunskap om vad som kännetecknar en demokrati, och kunna diskutera kring
rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.
o ha kunskap om FN:s organisation och arbetsuppgifter.
o ha kunskap om de mänskliga rättigheterna, arbetet kring att främja mänskliga
rättigheter och vad som gör då dessa kränks.
o ha kunskap om barnkonventionen och kunna ge exempel på rättigheter som barn i
världen har.
o De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige och vad deras
särställning och rättigheter innebär.
o känna till några organisationer som arbetar för att främja de mänskliga
rättigheterna(inklusive barnkonventionen).
Material
Lag och rätt:
Läroboken Samhällskunskap 7-9 sid. 110-121
Power points som finns på min hemsida kristinas-so-sida.webnode.se:
”Lag och rätt-lagar och regler”, ”Lag och rätt-brottet och straffet”, ”Lag och rätt- straffet”
Demokrati/diktatur, FN
Läroboken Samhällskunskap 7-9 sid: 96-100, 102-105
194-198 (199)200,204-208
Powerpoint presentation: (återkommer med namn på dessa!)
Grovplanering:
v. 45 Introduktion av området. Vad är lagar? Oskrivna och skrivna, Sveriges grundlagar, brott
i siffror
v. 46-47 Ett brott begås
, rättegång, olika domstolar
v.48-49 påföljd, brottsoffer,
v. 49 prov
v.50 minoriteter, Demokrati/ diktatur
v. 3 FN, mänskliga rättigheter, barnkonventionen
v. 4 Temavecka
v. 5 forts. FN, mänskliga rättigheter, barnkonventionen
Prov fredag 9/12: Rör lagar, brott, rättegång, påföljd, brottsoffer (s. 110-122 +
powerpointpresentationer, begreppslista)
(inlämningsuppgift/prov om demokrati,FN, mänskliga rättigheter bestäms senare.)
Ord och begrepp du bör kunna:
Lag och rätt:
advokat
påföljd
anhållande
samhällstjänst
anstalt
signalement
balkar
skyddstillsyn
civilrätt
snatteri
dagsböter
straffmyndig
domare
strafföreläggande
förundersökning
straffrätt
gripande
tilltalad
hovrätt
tingsrätt
häktning
villkorlig dom
häleri
vittne
högsta domstolen
yrkar
nämndemän
åklagare
mened
åtal
minderårig
målsägande
Demokrati, FN och mänskliga rättigheter:
artikel
generalsekreterare
barnkonventionen
konvention
demokrati
korruption
diktatur
nationella minoriteter (romer, judar,
diplomati
tornedalingar, sverigefinnar, samer)
direktdemokrati
republik
enhetsstat
sanktion
federal stat
statsskick
FN
säkerhetsrådet
FAO
UNICEF
folkrätt
UNESCO
generalförsamling
vetorätt
yttrandefrihet
Tips på nätet:
Informativa hemsidor med mycket information om domstol, rättegång, brottsoffer:
http://www.rattegangsskolan.se/
Sammanfattande film om lag och rätt(8:55 min):
http://www.youtube.com/watch?v=8mFBT2TqSOk
Tips på nätet:
samma film finns också på:
http://www.rattegangsskolan.se/
http://www.so-rummet.se/content/vara-lagar-och-straff
Vad händer
du utsatts
för”Film”
ett brott?
Kort ”film”från polisen:
Vad händer
när du om
anmält
ett brott?
från polisen
https://www.youtube.com/watch?v=AUvC7sf_cKM&index=2&list=PLmhttps://www.youtube.com/watch?v=AUvC7sf_cKM
FclnbiJR_OHdDde9NinwiBHVbDA0XH
*”Film” om rättsprocessen från brott till straff (6:02)
http://www.so-rummet.se/content/brott-och-straff-sa-har-gar-en-rattsprocess-till
Om våra grundlagar: https://www.youtube.com/watch?v=lv1-
70I3ViU&index=4&list=PLm-FclnbiJR_OHdDde9NinwiBHVbDA0XH
Lilla aktuellt är med på en rättegång:
https://www.youtube.com/watch?v=vnA2zeSpTPI
https://www.youtube.com/watch?v=ET8wJIUZnok
(UNICEF)
Om demokrati/diktatur,
FN,UNICEF, mänskliga rättigheter:
Vad är grejen med demokrati och diktatur?
https://www.youtube.com/watch?v=1_yU832p-ao
Om UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=ET8wJIUZnok
http://www.manskligarattigheter.se/
Kunskapskrav
i ämnet samhällskunskap
i slutet av år 9
Vad ärKunskapskrav
grejen med mänskliga
rättigheter
https://www.youtube.com/watch?v=TMulIJ4zL1c
E-D (betyget D innebär att
kunskapskraven för betyg E och
till övervägande del för betyg C
är uppfyllda)
Eleven har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då enkla samband inom
och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang
om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då enkla samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss
del underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla mellan
olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur
de kränks och främjas i olika delar
av världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.
Eleven har grundläggande
kunskaper om demokratiska värden
och processer och visar det genom
att föra enkla resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter, samt om för-och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om
samhället och använder då olika
källor på ett i huvudsak fungerande
sätt och för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
C-B (Betyg B innebär att
kunskapskraven för betyg C och
tillövervägande del för betyg A
är uppfyllda)
A
Eleven har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett relativt
väl fungerande sätt. Eleven kan föra
relativt väl utvecklade resonemang
om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då förhållandevis
komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Eleven har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer
i samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då komplexa
samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna
kan eleven använda begrepp och
modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och
beskriver då komplexa samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då förhållandevis
komplexa samband med utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang. Eleven värderar och
uttrycker olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med utvecklade
resonemang och relativt väl
underbyggda argument och kan då i
förhållandevis stor utsträckning
växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur
de kränks och främjas i olika delar
av världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då komplexa
samband med välutvecklade och väl
underbyggda resonemang. Eleven
värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med välutvecklade resonemang och
väl underbyggda argument och kan
då i stor utsträckning växla mellan
olika perspektiv. Eleven redogör för
de mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse och ger
exempel på hur de kränks och
främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för
de nationella minoriteterna och
deras särställning och rättigheter.
Eleven har goda kunskaper om
demokratiska värden och processer
och visar det genom att föra
utvecklade resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt om för-och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
relativt väl fungerande sätt och för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven har mycket goda kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att
föra välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt
om för-och nackdelar med olika
former för gemensamt
beslutsfattande. Eleven kan söka
information om samhället och
använder då olika källor på ett väl
fungerande sätt och för
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.